Ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1. januar

Tidligere i år ble ny felles likestillings- og diskrimineringslov vedtatt. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminering- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) og trer i kraft 1. januar 2018.

Formålet med sammenslåingen av de fire likestillings- og diskrimineringslovene, er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovverket mer tilgjengelig. Loven viderefører i hovedsak gjeldende rett og forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidsmiljølovens regler om diskriminering vil imidlertid fortsette å gjelde, og i lovens angivelse at dens saklige virkeområde er det eksplisitt angitt at loven ikke gjelder ved diskriminering på grunn av alder i forhold som reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 13 og skipsarbeidsloven kapittel 10.

Særlige regler i arbeidsforhold er inntatt i lovens kapittel 5, og gjelder som tidligere alle sider av et arbeidsforhold, herunder ved utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse, opplæring og kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og opphør.

Aktivitetsplikten for alle arbeidsgivere er videreført i lovens § 25 første ledd. For arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte er det nærmere innholdet i denne aktivitetsplikten spesifisert i § 25 annet ledd bokstav a-d. Det forutsettes i bestemmelsens tredje ledd at dette arbeidet skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Forretningsområder

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

19. desember 2017

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom