Nye regler i aksjelovene

Det er vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. En del av endringene trådte i kraft ved årsskiftet, mens andre gjelder fra 1. mars 2019.

Vedtektene

  • Plikten til å angi forretningskommune i vedtektene oppheves fra 1. mars 2019. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret. Endringen gjelder ikke for allmennaksjeselskaper. 

Enklere å avvikle aksjeselskaper

  • Det presiseres at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, heller ikke trenger å få årsregnskapet revidert i avviklingsperioden. Endringen gjelder fra 1. januar 2019.
  • Fra 1. mars 2019 fjernes kravene til at aksjeselskaper som har valgt bort revisjon må revidere avviklingsbalansen, oversikten over selskapets eiendeler mv. og sluttoppgjøret.
  • Det sittende styret vil fra 1. mars 2019 ha ansvar for å avvikle selskapet, og avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes. Dette gjelder også for allmennaksjeselskaper.

Andre endringer som trådte i kraft fra 1. januar 2019

  • Det presiseres i aksjeloven at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder.
  • Aksjeloven og allmennaksjeloven er endret slik at det fremgår at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet mv. kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig, for eksempel ved oversendelse av lyd- eller videofil. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.

Endringer i reglene om mellombalanser trer i kraft senere
Stortinget har også vedtatt endringer i aksjelovenes regler om mellombalanser som grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv.:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det er foreløpig ikke bestemt når endringene i reglene om mellombalanse trer i kraft ettersom det først må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret.

Kompetanseområder

Advokater

Hugo P. Matre
Tore Fjørtoft
Odd Erik Johansen
Egil Willumsen
Jan Erik Døving

Publisert

12. februar 2019
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12