Nyhetsbrev - Er reisetid arbeidstid?

EFTA-domstolen skal avgjøre hvorvidt reisetid til annet oppmøtested enn vanlig arbeidssted utenfor alminnelig arbeidstid skal være arbeidstid eller ikke. Svaret på dette spørsmålet vil få betydning for arbeidstakers rett til overtidsbetaling for reisetiden. Bakgrunnen for saken er en anmodning om tolkningsuttalelse fra Høyesterett.

En polititjenestemann ansatt ved Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane ble i forbindelse med tre oppdrag for Utrykningsenheten høsten 2013 beordret til å møte for vaktstart i Volda, Sogndal og Årdal. De ulike oppmøtestedene nødvendiggjorde at polititjenestemannen måtte tilbakelegge en ikke ubetydelig reisestrekning. Reisen måtte gjøres før oppdragene startet, og var dermed utenfor den alminnelige arbeidstiden. Spørsmålet er om polititjenestemannen kan kreve overtidsbetaling for reisetiden etter arbeidsmiljøloven. Både Oslo tingrett og et flertall i Borgarting lagmannsrett kom til at reisetiden ikke var å anse som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde dermed ikke krav på overtidsbetaling selv om reisen var pålagt av arbeidsgiver.

Polititjenestemannen har anket saken inn for Høyesterett. De norske reglene gjennomfører arbeidstidsdirektivet fra EU. Derfor har Høyesterett henvendt seg til EFTA-domstolen for å avklare den EØS-rettslige siden av spørsmålet. Spørsmålene Høyesterett har stilt til EFTA-domstolen er:

  • Om reisetid til nytt oppmøtested utenfor alminnelig arbeidstid er arbeidstid.
  • Hvis nei; hva som skal til for at reisetid skal anses som arbeidstid.
  • Om hyppigheten av arbeidsgivers endring av oppmøtested har betydning for arbeidstiden.

Høringen i EFTA-domstolen ble gjennomført 14. juni i år. Saksbehandling fra høring til dom er vanligvis to til tre måneder, men avgjørelsen kan ta lengre tid. EFTA-domstolen har ikke anslått noen dato for domsavsigelse, og Høyesteretts behandling av saken er stanset i påvente av dommen.

Forretningsområder

Primærkontakter

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken
Marie Berggren Hagberg

Publisert

29. juni 2017