Nyhetsbrev - Samleforskriften til finansforetaksloven endelig på plass

Etter at ny finansforetakslov trådte i kraft 1. januar 2016, har aktørene ventet på en ny samleforskrift til erstatning for flere av de forskrifter som gjaldt under tidligere lov. Den 9. desember 2016 ble forskriften endelig fastsatt, med noen mindre rettelser 16. desember.

Utskriftsvennlig versjon

Finansforetaksforskriften innebærer stort sett en videreføring av gjeldende regler og samsvarer i all hovedsak med Finanstilsynets utkast. Men på enkelte punkter inneholder forskriften endringer som kan nødvendiggjøre tilpasninger. Finansdepartementet har også fastsatt en samleforskrift om pensjonsforetak (pensjonsforetaksforskriften), samt foretatt tilpasninger til finansforetaksloven i en rekke andre forskrifter på bank- og forsikringsområdet. I dette nyhetsbrevet oppsummeres kort noen sentrale punkter i de nye forskriftene.

De nye forskriftene trer i kraft 1. januar 2017.

1. Personkretsen for egnethetsvurderingen utvides

Personkretsen som skal egnethetsvurderes utvides ved at personer i nøkkelfunksjoner inkluderes. Dette omfatter ansatte med beslutningskompetanse på høyt nivå i foretaket og personer med kontrollfunksjoner, herunder funksjoner innen risikostyring, internrevisjon, aktuar og compliance. Lederne av nøkkelfunksjonene anses som faktiske ledere.

Ledere for nøkkelfunksjoner skal godkjennes av Finanstilsynet ved søknad om konsesjon, mens det kreves melding ved skifte av slik leder på senere tidspunkt. Meldingen skal inneholde foretakets egen vurdering av vedkommendes egnethet, og Finanstilsynet har i rundskriv uttalt at meldingene følges opp ved behov. Melding skal også gis dersom styre, daglig leder eller ledere av nøkkelfunksjoner ikke lenger oppfyller egnethetsvilkårene. Foretakene har selv ansvar for å identifisere og egnethetsvurdere andre personer som utfører nøkkelfunksjoner, og må derfor utarbeide interne rutiner for egnethetsvurderinger.

2. Begrensninger for antall verv for styremedlemmer

Det er innført begrensninger for hvor mange verv styremedlemmer i finansforetak kan inneha. Styremedlemmer i finansforetak med en samlet forvaltningskapital på mer enn 20 milliarder kroner kan ikke inneha flere styreverv enn én av følgende kombinasjoner:

  • Lederstilling i et annet finansforetak og to verv som styremedlem eller varamedlem.
  • Fire verv som styremedlem eller varamedlem.

Imidlertid er det innført en overgangsregel som presiserer at reglene kun gjelder for styremedlemmer som nyoppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1. januar 2018. Det er presisert at verv innen samme finansielle gruppe anses som ett verv, mens verv i organisasjoner med ikke-kommersiell virksomhet ikke medregnes. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak tillate at styremedlemmer kan inneha inntil ett ekstra verv som styremedlem.

3. Krav til sammensetningen av forstanderselskap i sparebanker

Sparebanker skal fastsette i vedtektene hvordan forstanderskapet (generalforsamlingen) skal sammensettes. Det følger av finansforetaksloven at det skal legges vekt på at de valgte medlemmene i forstanderskapet samlet avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

For sparebanker kan kundebegrepet omfatte innskytere, lånekunder og kunder som benytter bankens betalingstjenester. Finansforetaksforskriften innfører et minstekrav til innskyternes representasjonsrett. Innskyterne skal representeres med minst halvparten av forstanderskapet i sparebanker som ikke har utstedt eierandelskapital og minst én fjerdedel i sparebanker med eierandelskapital. Det er innskytere med minst 2 500 kroner i løpet av de siste 6 måneder er valgbare og har stemmerett. Det kan være behov for endringer i sparebankenes vedtekter for å ta høyde for de nye kravene til generalforsamlingens sammensetning.

For egenkapitalbeviseiere og ansatte blir representasjonsretten videreført. Dette innebærer at ansatte maksimalt kan være representert med én fjerdedel, mens egenkapitalbeviseiere kan være representert med mellom én og to femtedeler.

4. Behov for nye valginstrukser i sparebanker

Finansforetaksforskriften kan medføre behov for endringer av vedtekter og valginstrukser i sparebanker.

Som angitt i pkt. 3, skal innskytere ha representasjonsrett i forstanderskapet, mens forskrift om innskytervalg er opphevet. Det må derfor fastsettes regler for gjennomføring av valget i vedtektene og/eller bankens instruksverk. Dersom sparebanken inkluderer andre kunder enn innskytere i kundebegrepet, skal sparebanken sikre innskyternes valgbarhet og stemmerett.

Med hensyn til egenkapitalbeviseierne, er kun enkelte av valgreglene fra egenkapitalbevisforskriften videreført. Det kan således være behov for en egen valginstruks for gjennomføring av valg av representanter for egenkapitalbeviseierne.

Forskrift om ansattes valg til generalforsamlingen i sparebanker er foreløpig ikke opphevet.

5. Enkelte spørsmål knyttet til eierskap i finansforetak

Gjeldende saksbehandlingsfrister ved erverv av kvalifisert eierandel i finansforetak videreføres. Disse var utelatt fra Finanstilsynets høringsforslag.

Videre videreføres regelen om at eierforetak er unntatt fra sentrale deler av bestemmelsene om finanskonsern. Dette er også en endring i forhold til Finanstilsynets høringsnotat.

6. Obligasjoner med fortrinnsrett

For OMF-foretak er det verdt å merke seg at det ikke er innført noen endringer i regulatoriske minstekrav for overpantsettelse i sikkerhetsmassen i denne omgang. At det ikke eksisterer et minstekrav om 2 prosent kan få konsekvenser for inngåelse av nye transaksjoner for utsteder med utenlandske motparter til derivatavtaler fra og med 1. mars 2017 og frem til en eventuell EMIR-tilpasning er på plass.

7. Risikostyring og internkontroll

Finansforetaksloven fastsetter overordnede krav til finansforetakenes organisering, styring og kontroll. Reglene overlapper med risikostyringsforskriften, og - for banker, finansieringsforetak, kredittforetak og morselskap til slike – med kapitalkravsforskriften.

På denne bakgrunn er det gjennomført enkelte forenklinger å fjerne overlappende reguleringer for banker, finansieringsforetak, kredittforetak og morselskap til slike:

  • De nevnte foretakene unntas fra forskrift om risikostyring og internkontroll.
  • Bestemmelser om styring og kontroll for de nevnte foretakene flyttes til CRR/CRD IV-forskriften.
  • Enkelte elementer fra risikostyringsforskriften som presiserer gjennomføringen av internkontroll og rapportering til styret videreføres.
  • Den innføres utfyllende bestemmelser om foretakets compliancefunksjon.

Videre er unntaket for risikoutvalg tilpasset unntaket fra krav om revisjonsutvalg.

Det er vært å merke at unntaket om internrevisjon for andre finansforetak enn forsikringsselskaper med forvaltningskapital under 10 milliarder kroner er videreført.

8. Særlig om e-pengeforetak og betalingsforetak

Forskrift om e-pengeforetak og betalingsforetak oppheves og bestemmelsene videreføres i det vesentlige i finansforetaksforskriften og finansforetaksloven. På enkelte områder er det imidlertid gjort endringer.

I motsetning til finansforetakene nevnt i pkt. 6 over, vil e-pengeforetak og betalingsforetak være underlagt forskrift om risikostyring og internkontroll. Men det er fastsatt unntak fra reglene om uavhengige kontrollfunksjoner med ansvar for internrevisjon, risikostyring og compliance, samt de fleste kravene om vurdering av risiko og kapitalbehov.

Tilsvarende som for øvrige finansforetak gjelder et unntak for internrevisjon dersom foretaket har forvaltningskapital under 10 milliarder kroner.

9. Pensjonsforetaksforskrift

Fra 1. januar 2017 innføres det en forskrift for pensjonsforetak. Forskriften gjelder pensjonsforetak, men ikke forsikringsbransjen for øvrig.

Forskriften viderefører i det vesentlige reglene fra solvensmarginforskriften, kapitalforvaltningsforskriften og aktuarforskriften, samt enkelte justerte bestemmelser fra forsikringsvirksomhetsloven og livsforsikringsforskriften.

Pensjonsforetak unntas fra finansforetakslovens krav til kontrollfunksjoner og krav til vurdering av risiko, samlet kapitalbehov. Videre er godtgjørelsesforskriften for pensjonsforetak erstattet av overordnede krav til godtgjørelsesordninger i pensjonsforetaksforskriften.

Primærkontakter

Bjarne Rogdaberg
Odd Erik Johansen
Birte Berg
Kari Tveitevoll Eide
Vegard André Fiskerstrand

Publisert

20. desember 2016