Fisjon og etterfølgende aksjesalg ikke i fare for skattemessig gjennomskjæring (NO)

Fra 1. januar 2020 lovfestes den skattemessige gjennomskjæringsregelen. Lovforarbeidene skapte tvil om fisjon med etterfølgende aksjesalg ville bli gjennomskåret med den lovfestede regelen, men flertallet i Finanskomiteen har den 22. oktober 2019 i innstilling til Stortinget presisert at fisjon med etterfølgende aksjesalg ikke skal gjennomskjæres.

Høyesterett fastslo i ConocoPhillips III-dommen (Rt. 2014 s 227) at fisjon av et selskap med påfølgende aksjesalg ikke skulle gjennomskjæres. I Skattedirektoratets påfølgende domskommentar fra mars 2014 var konklusjonen at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.

I forarbeidene til lovfestingen av gjennomskjæringsregelen kritiserte Finansdepartementet begrunnelsene i ConocoPhillips III –dommen. Dette har skapt tvil om praksisen etter ConocoPhillips III -dommen kan opprettholdes når den lovfestede gjennomskjæringsregelen trer i kraft, noe som ble kritisert fra flere hold.

Den 22. oktober 2019 ga Finanskomiteen sin innstilling til Stortinget. Finanskomiteen innstiller på at lovfestingen av gjenomskjæringsreglen i all hovedsak vedtas i samsvar med forslaget fra Finansdepartementet. Samtidig presiserer Finanskomiteen at den praksis som har utviklet seg etter ConocoPhillips III -dommen skal opprettholdes. Dette innebærer at skattytere fortsatt kan benytte skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.

Lawyers

Morten Sandli
Cecilie Amdahl
Morten W. Platou

Published

23. October 2019