Åpner områder for havvind – ny forskrift til havenergiloven

Norwegian

Newsletter

Published 17 June 2020
News image

Olje- og energidepartementet har nå vedtatt å åpne to områder for havvind samt ny forskrift til havenergiloven. Vedtakelsen av å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II innebærer at det nå er mulig å søke konsesjon til vindkraftprosjekt til havs. Forskriften etablerer sammen med havenergiloven det nødvendige rammeverket for å kunne gå videre med planlegging og etablering av offshore vindkraftproduksjon.

Vindkraft til havs er et viktig satsningsområde både for politiske myndigheter og norsk offshoreindustri. Norsk offshore vindkraftutbygging har til nå dreid seg om prøveprosjekter. Med vedtakelse av ny forskrift til havenergiloven, er nå det konsesjonsrettslige rammeverket på plass for å på sikt kunne åpne også for fullskala utbyggingsprosjekter.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er åpnet for konsesjonssøknader fra 1. januar 2021. Utsira Nord, 1010 km2, ligger vest for Utsira og Haugalandet og egner seg for flytende vindkraft. Sørlige Nordsjø II, 2591 km2, har grunne områder som gjør det aktuelt for bunnfast vindkraft. Dette området grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen og er derfor aktuelt for direkte eksport. Samlet sett legger områdene til rette for 4 500 MW med vindkraft.

Konsesjonsprosessen

Den nye forskriften som trer i kraft 1. januar 2021 klargjør systemet for behandling og vurdering av konsesjonssøknader. Som på land kan vindkraftanlegg til havs ikke utbygges uten konsesjon. Et viktig hensyn ved utarbeidelse av regelverket for vindkraftverk til havs har vært å bygge videre på de konsesjonsreglene som gjelder på land.

Skjematisk kan konsesjonsprosessen etter havenergiloven og den nye forskriften fremstilles slik:

 • Trinn 0: Forundersøkelser – åpning av område
  • Det kan bare søkes konsesjon til utbygging av havvind i områder som er besluttet åpnet for produksjon
 • Trinn 1: Melding med forslag til program for prosjektspesifikk konsekvensutredning
 • Trinn 2: Meldingen sendes på høring
 • Trinn 3: Konsekvensutredning (OED kan fastsette utredningsprogram)
 • Trinn 4: Konsesjonssøknad (må sendes innen to år etter fastsatt utredningsprogram).
  • Konsesjonssøknaden må blant annet inneholde:
   - Orientering om søker
   - Orientering om prosjektet (teknisk løsning, installert effekt og estimert produksjon)
   - Plan for nettilknytning
   - Kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering
   - Vurdering av potensielle konflikter med andre interesser
 • Trinn 5: Behandling av konsesjonssøknaden
 • Trinn 6: Eventuell klagerunde (Kongen er klageinstans på avslag på konsesjonssøknader)
 • Trinn 7: Dersom konsesjons gis: Krav om detaljplan innen to år
 • Trinn 8: Godkjenning av detaljplan
 • Trinn 9: Anlegget må bygges innen tre år etter godkjent detaljplan

Saksbehandlingsgebyr

Interesserte utbygger må dekke kostnadene ved de undersøkelser som skal gjøres som ledd i konsesjonssøknadsprosessen. For å dekke det offentliges kostnader til saksbehandling må det også betales et saksbehandlingsgebyr på NOK 100.000.

Forholdet til petroleumsvirksomhet

Forholdet til petroleumsvirksomhet og petroleumsnæringen vil være et element i vurderingen av hvilke områder som åpnes for offshore vindkraft. Hensynet til hensiktsmessig koordinering av ulike næringsressurser vil også stå sentral i nærmere regulering av grenser for utbyggingsområder. Som utgangspunkt vil det ikke bli gitt konsesjon til vindkraftverk der det er gitt utvinningstillatelse for petroleum.

Flere interessenter – hvem skal få konsesjon?

En problemstilling som har vært reist av flere aktører i høringsrunden har vært hvordan departementet skal prioritere mellom ulike aktører og ulike prosjekter som vil kunne komme i konflikt. Flere alternative mekanismer har vært skissert for å håndtere situasjoner hvor det søkes konsesjon om like/konkurrerende prosjekter. Problemstillingen løses ikke i den nye forskriften til havenergiloven, men departementet signalisere derimot at man vil vurdere å gi en egen forskrift om kvalifisering og prioritering mellom ulike søkere.

Les vedtaket om åpning av områder her.
Les hele forskriften: Forskrift til havenergiloven er tilgjengelig her.