Befrielsegrunder (force majeure) i IT-kontrakt

Swedish

Newsletter

Published 13 March 2020
News image

Med anledning av den snabba spridningen av Coronaviruset/Covid-19 i samhället har många företag och organisationer inlett åtgärder för begränsning av spridningen av viruset. I flera fall har preventiva åtgärder vidtagits med innebörden att personal som befunnit sig i riskområden, eller som har varit i kontakt med sådana personer, har försatts i karantän hemma. I ett värre scenario kan viruset komma att spridas på ett sätt som innebär att avtalade tjänster inte kan fullgöras på grund av att stora personalgrupper blir smittade och sjukskrivna.

I dagens informationssamhälle är det av stor vikt att IT- och kommunikationssystem kan upprätthållas. Minst lika viktigt är det att IT-relaterade tjänster kan fortsätta att tillhandahållas. Konsekvenserna av en utbredd smittspridning kan i värsta fall leda till att IT-system inte kan supporteras och att konsulter inte kan infinna sig hos uppdragsgivarna för hantering och avhjälpande av uppkomna brister i t.ex. ett affärskritiskt datasystem. Vidare kan en situation uppstå där beställda affärskritiska nya datasystem inte kan levereras i tid och molntjänster kan komma att stå utan underhåll. Leverantörer av data- och telekomtjänster är i stor utsträckning beroende av att personal finns på plats både i den egna organisationen och hos sina kunder.

Leverantörer av tjänster kommer med stor sannolikhet att hamna i situationer där ingångna avtal inte kommer att kunna fullgöras. Konsekvensen av att inte kunna upprätthålla avtalade villkor kan innebära vites- eller skadeståndsskyldighet för leverantören och i värsta fall rätt för beställaren att säga upp avtal i förtid på grund av grovt avtalsbrott (hävning). Det är mot bakgrund av dessa konsekvenser som många avtal innehåller bestämmelser om s.k. befrielsegrunder eller ”force majeure”.

Vi har med anledning av utbrottet av Covid-19 gjort en genomgång av förekomsten av befrielsegrunder i de mest väsentliga IT-avtalen; Kammarkollegiets ramavtal, IT&Telekomföretagen Almega och IT-avtal Region Stockholm.

Här följer en kortfattad genomgång av avtalsbestämmelserna i dessa avtal.

Kammarkollegiets ramavtal:

 • Allmänna villkor IT-konsulttjänster Resurskonsulter;
 • Allmänna villkor IT DRIFT 2016;
 • Allmänna villkor Systemutveckling, Programvaror & tjänster;
 • Allmänna villkor Datacenter;
 • Allmänna villkor Kommunikationstjänster inom tele- och datakom; och
 • Ramavtal avseende Upphandlingen Bemanningstjänster.

Avtalen innehåller bestämmelser om befrielsegrund eller ”force majeure”. Även om avtalen inte är identiskt utformade, så innehåller de väsentligen samma avtalsinnehåll. Förenklat gäller att en leverantör kan åberopa befrielsegrund för omständigheter som ligger utanför leverantörens kontroll och som leverantören skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Kammarkollegiets avtal har ingen uppräkning av vilka omständigheter som kan antas utgöra befrielsegrund, utan anger istället genomgående ”omständigheter” utanför leverantörens kontroll. Vår bedömning är att en pandemi som drabbar en leverantör är en sådan omständighet som inte skäligen hade kunnat förväntas och kan därför åberopas som omständighet till befrielsegrund. Flertalet av avtalen innehåller även bestämmelser om hinder i tidigare led, t.ex. befrielsegrund hos underleverantör. Effekten av en giltig befrielsegrund är att leverantören befrias från ansvar för vites- och skadeståndsskyldighet under avtalet i 90 dagar. Efter att 90 dagar passerat äger beställaren rätt att säga upp avtalet och frånträda detsamma utan ersättningsskyldighet.

En viktig förutsättning som måste vara uppfylld för att leverantören ska kunna åberopa en befrielsegrund är att leverantören underrättar beställaren om att en befrielsegrundad omständighet har inträffat. Här anger avtalen olika grader av skyndsamhet kring när underrättelsen ska ske. Vissa avtal anger att underrättelse ska ske omedelbart medan några anger att det ska ske skyndsamt eller inom skälig tid. I vissa av avtalen ska tiden räknas från det att leverantören får kännedom om omständigheten medan det enligt andra ska räknas redan från det att leverantören borde ha fått kännedom om omständigheten. Under nu rådande omständigheter och kunskapen om effekterna kring Covid-19 finns det anledning för berörda leverantörer att redan nu underrätta beställare om att det finns omständigheter som kan leda till befrielse under avtalen.

IT&Telekomföretagen Almega:

 • Avtal 90;
 • IT-Underhåll;
 • IT-Tjänster;
 • IT-Projekt;
 • Internetprojekt;
 • Agila Projekt; och
 • IT-Infrastrukturtjänster.

Avtalen innehåller ömsesidiga bestämmelser om befrielsegrund eller ”force majeure”. I vissa av avtalen återfinns befrielsegrunderna under egen rubrik ”Force Majeure” och i andra återfinns de under rubriken ”Ansvarsbegränsning”. Även om de inte är identiskt utformade så innehåller de väsentligen samma avtalsinnehåll. Förenklat gäller att en part, dvs. både leverantör och beställare, kan åberopa befrielsegrund för omständighet som part inte kunnat råda över. Det finns inga kvalificeringar i övrigt, däremot anges ett antal exempel som inte har direkt tillämplighet på en pandemisituation. Oaktat att pandemi inte anges bland exemplen så måste enligt vår bedömning en mer utbredd spridning av Coronaviruset (pandemi) som drabbar en part falla in under en sådan omständighet som part inte kunnat råda över.

Effekten av en giltig befrielsegrund är att tidpunkten för parts prestation under avtalen flyttas fram till senare tidpunkt med befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Vissa av avtalen innehåller bestämmelser om nedsättning av kundens/beställarens löpande betalning av avgifter och arvoden. Om fullföljande av avtal förhindras under längre tid än 30 dagar (IT-Underhåll), två månader (Agila Projekt) eller för övriga avtal tre månader, äger motparten rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda avtalet. Avtalen innehåller inte några särskilda krav på notifiering till motparten om förekomsten av en befrielsegrund.

IT-avtal Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting):

Region Stockholms IT-avtal avviker i flertalet fall från övriga avtal. Oaktat att de innehåller normala befrielsegrunder så återfinns undantag för Epidemiläge 3 som omfattar influensapandemi eller motsvarande katastrofläge som anger att en sådan omständighet inte omfattas av avtalets befrielsegrunder!