Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

Norwegian

Newsletter

Published 03 March 2021
News image

Et av de mest brukte grunnlaget for ekspropriasjon av private eiendommer og bruksretter ved byutvikling er plan- og bygningsloven § 16-2. Bestemmelsen gir adgang til ekspropriasjon for "gjennomføring av reguleringsplan". En aktuell problemstilling ved utviklingsprosjekter er om pbl. § 16-2 kan benyttes der reguleringsplanen som er ekspropriasjonsgrunnlag ikke vil være den endelige reguleringsplanen for utviklingsprosjektet.

Av Nicholas Giverholt og Martin Støren

Oslo tingrett behandlet nylig en skjønnssak hvor nettopp denne problemstillingen var et sentralt tema. Som ledd i en større byutviklingsprosess var det behov for å ekspropriere leietaker fra et næringsleieforhold. På grunn av senere endringer i prosjektet var det imidlertid på skjønnstidspunktet ikke klart at reguleringsplanen som utgjorde grunnlaget for ekspropriasjonen ikke ville være den endelige reguleringsplanen for utviklingsprosjektet. Leietakeren som ble ekspropriert anførte på denne bakgrunn at vilkårene for ekspropriasjon (og tilhørende skjønn for utmåling av ekspropriasjonsvederlag) ikke var oppfylt.

Tingretten la til grunn at domstolene skal være forsiktige med å overprøve forvaltningens vurdering av om interesseovervekten for ekspropriasjon er oppfylt. Videre sa tingretten at det er tilstrekkelig at ekspropriasjonen skjer for å gjennomføre innholdet av en reguleringsplan. Loven sier ikke at det må være sikkert at den aktuelle reguleringsplanen (som utgjør ekspropriasjonsgrunnlaget) rent faktisk er den det nye prosjektet skal oppføres etter. Det var etter rettens syn derfor tilstrekkelig at det forelå en gyldig reguleringsplan, og at ekspropriasjonen av leietakeren var et ledd i gjennomføringen av innholdet i denne reguleringsplanen. Eventuelle forventede etterfølgende planendringer påvirket etter tingrettens syn ikke vurderingen av om ekspropriasjonsvilkårene er oppfylt.

Leietakerens anførsel om at ekspropriasjonsvilkårene ikke var oppfylt ble på denne bakgrunn tilbakevist av tingretten, og leietakeren ble ekspropriert ut av leieforholdet og tilkjent erstatning i henhold til en bruksverdivurdering. Tingrettens avgjørelse er imidlertid ikke rettskraftig.