Endret produksjonskapasitet for lakseoppdretterne (NO)

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt fargen på de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. To områder får rødt lys. Oppdretterne i disse områdene får dermed redusert produksjonskapasiteten med ca. 9 000 tonn til sammen.

Bakgrunn

Trafikklyssystemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trådte i kraft 15. oktober 2017. Systemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Systemet innebærer at hver oppdrettstillatelse er hjemmehørende i ett av 13 produksjonsområder langs kysten. Innenfor hvert av disse produksjonsområdene settes fargen ut fra hvordan lakselusen påvirker villaksen i området. Er miljøpåvirkningen akseptabel (grønn), vil næringen kunne tilbys vekst. Er miljøpåvirkningen moderat (gul) kan kapasiteten fryses, og er miljøpåvirkningen uakseptabel (rød) kan kapasiteten senkes. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Departementets fargelegging av kysten

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at produksjonsområdene skal ha følgende farger:

  • Rød: Fra Nordhordland til Stadt og fra Stadt til Hustadvika. Oppdretterne må her redusere produksjonskapasiteten med seks prosent. Områdene har hatt en negativ utvikling fra moderat påvirkning fra lakselus i 2018 til høy påvirkning i 2019. Reduksjonen i disse områdene er anslagsvis 9 000 tonn produksjonskapasitet.
  • Gul: Fra Karmøy til Sotra og Andøya til Senja. I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten, siden påvirkningen fra lakselus er moderat.
  • Grønn: Fra svenskegrensen til Jæren, Ryfylke, Nordmøre og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag med Bindal, Helgeland til Bodø, Vestfjorden og Vesterålen, Kvaløya til Loppa, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. I disse områdene er påvirkningen fra lakselus lav, og oppdretterne kan øke produksjonskapasiteten med inntil seks prosent

Tildelingsrunden i 2020

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Dette kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon:

  • Tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
  • Én prosent til fastpris (vekst på tillatelser oppdretterne allerede har), kr 156 000 per tonn.
  • Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene kommer med nærmere info om fastpristildelingen.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak, uavhengig av fargen på produksjonsområdet, får tilbud om inntil seks prosent vekst. Pris: kr 156 000 per tonn.
  • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Auksjon skal etter planen gjennomføres før sommeren 2020.

Lawyers

Tore Fjørtoft
Tord Fondevik

Published

04. February 2020