Flere arbeidsrettssaker skal behandles i Høyesterett

Norwegian

Newsletter

Published 22 June 2020
News image

Utover høsten er det ventet flere saker og dommer fra Høyesterett med arbeidsrettslig relevans.

 • Overføring av rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
  9. til 11. juni 2020 ble ankeforhandling gjennomført i Høyesterett, som elektronisk forhandling. Saken gjelder spørsmålet om hvilke rettigheter som overføres til ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelser, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2. Arbeidstakerne var overført fra Forsvarsbygg til en privat virksomhet, noe som blant annet fikk betydning for hvilke pensjonsordninger som ville gjelde etter overføringen. Av særlig interesse er det pensjonsrettslige perspektivet, da noen av spørsmålene blant annet er hvorvidt arbeidstakerne hadde fått en individuell rett til særalderspensjon etter lov om statens pensjonskasse § 21 og betydningen av at arbeidstakerne gikk fra offentlig til privat AFP-ordning.
 • Likebehandlingsreglene og bonus
  13. og 14. oktober 2020 er det berammet ankeforhandling i Høyesterett. Hovedspørsmålet i saken er hvorvidt innleide arbeidstakere ansatt hadde krav på selskapsbonus hos innleier i kraft av likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven § 14-12a. Det avgjørende spørsmålet for Høyesterett, er hvorvidt denne selskapsbonusen er omfattet av lønnsbegrepet i bestemmelsen.

  Du kan lese vårt nyhetsbrev om lagmannsrettens dom her
 • Arbeidstakeroppfinnelser
  22. september 2020 er det berammet ankeforhandling i Høyesterett. Saken dreier seg om en oppfinnelse som en doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo arbeidet med som ledd i doktorgraden. Fra et arbeidsrettslig ståsted er saken interessant fordi deler av saken går på hvorvidt oppfinnelsen var ervervet av arbeidsgiver og arbeidsgivers erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven § 2-1. I Borgarting ble arbeidsgiver ansett ikke å ha ervervet oppfinnelsen, men stipendiatens veileder ble ansett å ha krenket stipendiatens opphavsrett ved at deler av stipendiatens doktoravhandling var brukt ved utformingen av patentsøknaden, uten hennes samtykke. Universitetet i Oslo var derfor ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret for brudd på åndsverkloven (1961) § 55. Lagmannsretten kom imidlertid til at stipendiaten ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for at det forelå et økonomisk tap.
 • Løfte om tidligpensjon – Grensene for arbeidsgivers styringsrett
  21. april 2020 var det opprinnelig berammet ankeforhandling i Høyesterett, men ble utsatt som følge av Covid-19. Ny berammingsdato er foreløpig ikke fastsatt. Saken dreier seg om ansatte som ble overført til ny arbeidsgiver gjennom en virksomhetsoverdragelse. Kort tid etter virksomhetsoverdragelsen ble enkelte av de ansatte overtallige hos ny arbeidsgiver, og inngikk sluttavtale. De overtallige fremmet senere sak mot ny arbeidsgiver, og hevdet at deres sluttavtaler var urimelig etter avtaleloven § 36. Bakgrunnen for dette, var at gammel arbeidsgiver hadde en policy der alle i gruppen 57+ skulle få tilbud om tidligpensjon i forbindelse med overtallighet. Spørsmålet i saken er hvorvidt løftet om tidligpensjon innebar en individuell rettighet som ble overført i virksomhetsoverdragelsen i medhold av arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd, og om ny arbeidsgiver ensidig kunne endre denne policyen i kraft av styringsretten.