Företagsrekonstruktion i rätt tid och med rätt rekonstruktör kan rädda ditt företag

Swedish

Newsletter

Published 22 February 2021
News image

Även ett i grunden sunt företag, med positivt operativt kassaflöde, kan hamna i ekonomiska svårigheter. Problemen kan ha orsakats av en obalanserad kapitalstruktur med en för hög belåningsgrad och stora räntekostnader. Dessutom kan ett företag med en gångbar affärsmodell vara i behov av ett kortare betalningsanstånd för att implementera en operationell omläggning av verksamheten, exempelvis på grund av förändrade kundbeteenden samtidigt som företagets nuvarande avtal innebär för höga kostnader. Detta är särskilt aktuellt för livskraftiga företag som på grund av den rådande pandemin har ställts inför betydande omsättningstapp som varit svåra att förutse.

Företagsrekonstruktion är ett förfarande som ger livskraftiga företag med betalningssvårigheter ett anstånd för att förhandla om skuldnedskrivning och omstrukturera av verksamheten. Rekonstruktionsförfarandet kan användas för i stort sett alla typer av näringsidkare, oberoende av organisationsform och omfattning av verksamheten. En företagsrekonstruktion i kombination med rätt rekonstruktör kan således ge företag förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder för att undvika en värdeförestörande konkurs.

Advokatfirman Schjødt (tidigare Hamilton Advokatbyrå) har en lång tradition av obeståndsrelaterad rådgivning och inhuserar några av Sveriges främsta företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare. Under det senaste året har byrån varit delaktig i ett antal framgångsrika företagsrekonstruktioner, såsom rekonstruktionen av sökmotorsbolaget Eniro, petroleumbolaget Nynäs och fastighetsbolaget Real Holding. I detta nyhetsbrev sammanfattar advokaterna Lars Eric Gustafsson, Christofer Hemsedahl och Hedvig Mårstad, alla tre verksamma inom rekonstruktioner och konkurser på Advokatfirman Schjødt, några av sina reflektioner gällande rekonstruktionsprocessen och vad som är viktigt för ett företag att tänka på. Lars Eric Gustafsson har, utöver gedigen praktisk erfarenhet av rekonstruktion av företag, även skrivit böcker på området. Företagsrekonstruktion och Ackord gavs ut 2014 och Ackord (tillsammans med advokaten Hans Renman) gavs ut 2018.

Kort fakta om företagsrekonstruktion

Förfarandet inleds genom att företaget ansöker om företagsrekonstruktion hos tingsrätten och oftast föreslås därvid en rekonstruktör. Om tingsrätten beviljar ansökan inleds rekonstruktionen och ett lagstadgat och tidsbegränsat betalningsanstånd inträder, vilket ger skydd mot konkurs och exekutiva åtgärder, såsom utmätning och avhysning. Dock har borgenärer med handpant i lös egendom (inbegripet aktier) eller retentionsrätt fortfarande möjlighet att ta säkerheten i anspråk under vissa omständigheter.

Tingsrätten ska redan efter tre veckor höra borgenärerna vid ett sammanträde och pröva om rekonstruktionen ska få fortsätta. Inför sammanträdet har företaget tillsammans med rekonstruktören upprättat ett särskilt brev till borgenärerna tillsammans med en preliminär rekonstruktionsplan, i vilken de tilltänkta rekonstruktionsåtgärderna beskrivs. Om tingsrätten beslutar att rekonstruktionen ska fortsätta pågår förfarandet i ytterligare tre månader. Ytterligare förlängningar kan därefter godkännas med högst tre månader i taget, dock inte under längre tid än sammanlagt ett år om inte ackordsförhandling har beslutats.

Under företagsrekonstruktionens inledning finns möjlighet erhålla statlig lönegaranti för företagets lönekostnader som därigenom understödjer bolagets likviditet. Lönegaranti som beviljats för löneskulder uppkomna före ansökan om rekonstruktion kan omfattas av ett ackord. Senare erhållen lönegaranti ses däremot som lån och ska regleras fullt ut vid rekonstruktionens upphörande.

Under rekonstruktionen fortsätter verksamheten som vanligt under överinseende av rekonstruktören, som ska tillse att företaget iakttar gällande regler för rekonstruktionen, vilket skapar förtroende hos borgenärerna för rekonstruktionsprocessen. Rekonstruktörens roll kan liknas vid en rådgivare till företaget och rekonstruktören företräder inte företaget och tecknar inte heller firman. Det görs fortsatt av styrelsen och verkställande direktören. Rekonstruktionen i sig medför inte heller några begränsningar vad gäller företagets ägande. Kapitalanskaffning genom nyemission kan ibland utgöra en rekonstruktionsåtgärd och aktierna är fortsatt fritt överlåtbara.

I regel förutsätter en lyckad rekonstruktion någon form av uppgörelse med fordringsägarna, antingen genom en underhandsuppgörelse om skuldnedskrivning eller genom ett offentligt ackord som fastställs av domstol. Utgångspunkten i båda fallen är att samtliga oprioriterade fordringsägare ska behandlas lika om inte någon medger att behandlas mindre fördelaktigt. Vid offentligt ackord ska borgenärerna under ett sammanträde i tingsrätten rösta huruvida ett ackordsförslag ska antas eller inte, där en majoritet av borgenärerna har möjlighet att tvångsvis binda en minoritet av borgenärerna till ett ackordsförslag.

Var ute i god tid

Ju tidigare ett företag identifierar företagets operationella och/eller finansiella utmaningar, desto bättre förutsättningar skapas för en framgångsrik rekonstruktion.
Om ett företag inför ett stundande låneförfall fastslår att lånet inte kommer kunna återbetalas till fullo, kan en tidig företagsrekonstruktion förbättra utsikterna för företaget att förhandla om omläggning eller refinansiering av lånet, i kombination med eventuell kapitalanskaffning och/eller skuldnedskrivning. Genom en strukturerad och tydlig kommunikation med borgenärerna, och mot bakgrund av att regelverket för företagsrekonstruktion innebär att en majoritet av borgenärerna har möjlighet att tvångsvis binda minoriteten till ett förslag om skuldnedskrivning, ger en tidig dialog vanligtvis de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt ackord.

Under rådande pandemi har många företag drabbats av ett stegvis försämrat kassaflöde på grund av förändrade kundbeteenden och omsättningstapp samtidigt som en kostnadsstruktur med höga hyres, personal eller räntekostnader kvarstår. Genom att i god tid ansöka om företagsrekonstruktion och förhandla om nedskrivning av skulderna, i kombination med uppsägning av hyresavtal i förtid, kan en hastigt accelererad skuldbörda undvikas och företaget överleva.

En konkurs innebär i många fall att de värden som finns i företaget i going concern minskar avsevärt. Vid en framgångsrik företagsrekonstruktion kan värdena istället bevaras och verksamheten fortgå. Även om skuldnedskrivning, och i vissa fall omstrukturering, blir resultatet av en rekonstruktion kan samtliga intressenter bli vinnare; leverantören behåller sin beställare, en arbetstagare har kvar sitt arbete och borgenärerna får en högre andel betalt på sina fordringar än vid en konkurs.

Välj rätt rekonstruktör

Valet av rekonstruktör har statistiskt visat sig vara avgörande för om en rekonstruktion blir framgångsrik eller inte. En rekonstruktör måste ha god affärsmässig insikt och förståelse för företagsekonomiska mekanismer. En rekonstruktör som är advokat och konkursförvaltare (inbegripet jurister vid Ackordscentralen) har visat sig överträffa övriga aktörer vad gäller antalet framgångsrika rekonstruktioner. Enligt Kronofogdens kartläggning, som publicerades i december 2020, uppgick antalet framgångsrika rekonstruktioner för denna yrkesgrupp till 50 procent. För övriga aktörer, av vilka vissa är dominerande, var 7 procent av rekonstruktionerna framgångsrika.

Sammanfattningsvis är en rekonstruktion i rätt tid och med rätt rekonstruktör A och O för att rekonstruktionen ska lyckas. Ju tidigare företaget inleder åtgärder för att komma till rätta med de ekonomiska svårigheterna desto ljusare är prognosen för fortsatt överlevad. Företagsrekonstruktion utgör ett värdefullt verktyg för att hjälpa krisdrabbade näringsidkare, oavsett om det sker genom ett formellt förfarande eller genom underhandsackord med borgenärerna.