Havbruksskatteutvalget foreslår innføring av grunnrenteskatt for havbruksnæringen (NO)

I september 2018 nedsatte Regjeringen et utvalg som fikk et mandat til å komme med forslag til særskilte skatteregler for havbruksnæringen. Den 4. november ble utvalgets rapport, NOU 2019: 18, fremlagt. Utvalget foreslår bl.a. innføring av grunnrenteskatt på 40 %, en produksjonsavgift til kommunene, og avvikling av eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø. Les mer om de viktigste forslagene i vårt nyhetsbrev.

Bakgrunn

Oppdrett av laks, ørret og regnbueørret krever tillatelse fra staten, og disse tillatelsene er ikke tidsbegrensede. De gir beskyttet rett til næringsutøvelse og kan derfor gi opphav til ekstraordinær avkastning. Ekstraordinær avkastning kan oppstå når det er knapphet på en innsatsfaktor i produksjonen. Knappheten kan skyldes begrenset tilgang på en naturressurs, som ved olje, fisk eller areal, og betegnes da normalt som en grunn- eller ressursrente. Etter Regjeringens syn bør en andel av denne grunnrenten fra havbruksnæringen tilfalle fellesskapet, og dette er bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt for å se på mulige alternativer for beskatning av denne grunnrenten.  

Forslaget

Nedenfor gir vi en kort oppsummering av utvalgets viktigste forslag. Utvalget har på enkelte punkter delt seg i et flertall og et mindretall, men i det følgende er det de forslagene som har fått tilslutning fra flertallet vi har beskrevet.

Grunnrenteskatt

  • Det foreslås innført en statlig overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. Det er lagt til grunn at denne vil sørge for at investeringer som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt.
  • Forslaget til grunnrenteskatten er utformet etter mal av grunnrenteskatten for vannkraftverk. Skattesatsen for grunnrenteskatten foreslås satt til 40 %.

Produksjonsavgift

  • Det foreslås en produksjonsavgift som skal gå til vertskommunene etter samme fordeling som benyttes i dag for fordeling av aksjeproveny gjennom Havbruksfondet. Tanken er at dette vil gi stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, en nær kobling mellom vertskommune og havbruksnæringen og gi kommuner incentiver til å tilrettelegge for næringen.
  • Produksjonsavgiften skal kunne trekkes fra mot utlignet skatt på alminnelig inntekt.

Eiendomsskatt

  • Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø foreslås avviklet, forutsatt at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen.

Auksjonsinntekter

  • Auksjonsinntekter fra tildelinger av ny kapasitet foreslås kanalisert til staten, og at inntektene tilflyter Statens pensjonsfond utland eller forvaltes etter en tilsvarende modell.

Alternativ modell

  • Dersom man ikke velger å gå videre med forslaget om grunnrenteskatt, foreslår utvalget at fordelingen av inntekter mellom stat og kommune endres. Det foreslås at statens andel av inntekter ved kapasitetsjustering økes betydelig. Videre at statens andel av inntektene bør tilflyte Statens pensjonsfond utland, eller forvaltes etter en tilsvarende modell, slik at man kun benytter avkastningen av aksjonsinntektene og slik at inntektene fra salg av tidsubegrensede tillatelser også kommer fremtidige generasjoner til gode.

Veien videre

Utvalgets forslag vil nå bli sendt på høring.

Utvalgets rapport kan leses i sin helhet her.

Primary contacts

Tord Fondevik
Tore Fjørtoft
Morten Sandli

Published

04. November 2019