Innleie og arbeidstilsynets tilsynsmyndighet

Norwegian

Newsletter

Published 01 July 2021
News image

Som følge av en lovendring som trådte i kraft i juli i fjor, har Arbeidstilsynet nå myndighet til å føre tilsyn med at reglene knyttet til innleie av arbeidskraft overholdes, samt til å ilegge pålegg og øvrige sanksjoner der Arbeidstilsynet eventuelt skulle avdekke brudd på regelverket. Allerede i løpet av de første månedene etter at Arbeidstilsynet ble gitt utvidet tilsynsmyndighet, ble det gjennomført flere tilsyn hos virksomheter som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Etter det vi er kjent med planlegger Arbeidstilsynet nå nye runder med tilsyn.

Skrevet av Vilde Viktoria Fagerbakke

Arbeidstilsynets utvidede tilsyns- og håndhevingsmyndighet er praktisk viktig, da innleiereglene frem til i fjor sommer fullt ut har vært underlagt privatrettslig håndheving, som innebar at det var den enkelte arbeidstaker som selv måtte bringe en eventuell tvist knyttet til det konkrete innleieforholdet inn for domstolene for nærmere avklaring.

Arbeidstilsynets utvidede tilsynsmyndighet innebærer at Arbeidstilsynet nå kan kontrollere blant annet følgende:

  • Om vilkårene for innleie fra bemanningsforetak er oppfylt
  • Om kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere overholdes
  • Om innleievirksomhetene oppfyller sine opplysningsplikter på en måte som gjør at bemanningsforetakene kan overholde sine plikter til å sikre likebehandling av innleide arbeidstakere

Arbeidstilsynets tilsynsrunder i fjor høst var i stor grad knyttet til hvorvidt vilkårene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak var oppfylt. Det er ventet at tilsyn med reglene knyttet til likebehandling av innleide arbeidstakere vil få større plass ved Arbeidstilsynets kommende tilsynsrunder.

Kravet til likebehandling innebærer i korte trekk at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak skal sikres minst de samme lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstakerne ville fått ved direkte ansettelser i innleievirksomheten for å utføre samme type arbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Særlig sentralt er det at innleide arbeidstakere skal sikres minst samme "lønn" som hver enkelt arbeidstaker ville fått som ansatt hos innleier. Lønnsbegrepet skal underlegges en vid fortolkning, og et vidt spekter av ytelser anses omfattet av begrepet. I november i fjor avklarte Høyesterett i den såkalte Semco-dommen at også selskapsbaserte bonuser, som ikke nødvendigvis knytter seg til den enkeltes innsats og prestasjoner, etter omstendighetene vil kunne inngå i lønnsbegrepet, og dermed være omfattet av kravet til likebehandling.  

Denne rettsavklaringen, sammen med Arbeidstilsynets utvidede tilsynskompetanse, innebærer blant annet at Arbeidstilsynet nå vil kunne føre tilsyn med at innleide arbeidstakere får bonus i henhold til gjeldende bonusordninger i innleievirksomheten. Ettersom det ved innleie fra bemanningsforetak er bemanningsforetaket som er den formelle arbeidsgiveren, og som dermed er ansvarlig for å betale lønn, er det også bemanningsforetaket som må betale den bonusen den enkelte innleide arbeidstaker eventuelt vil hatt krav på i kraft av likebehandlingskravet. For at bemanningsforetaket skal kunne oppfylle denne plikten, er det avgjørende at innleievirksomheten gir bemanningsforetaket opplysninger om gjeldende bonusordninger i selskapet. Opplysningene må være av et omfang som gjør at bemanningsforetaket får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om de utleide arbeidstakerne ville hatt krav på bonus, og til å vurdere og beregne størrelsen på en eventuell bonus. I forbindelse med et eventuelt tilsyn, vil det være sentralt at både bemanningsforetaket og innleievirksomheten kan dokumentere at arbeidsmiljølovens relevante plikter og vilkår knyttet til innleie er oppfylt.

Dersom Arbeidstilsynet ved tilsyn skulle avdekke brudd på henholdsvis bemanningsforetakets og innleievirksomhetens plikter, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg om at de avdekkede forhold må rettes opp, og ellers ilegge sanksjoner som tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Vi har tidligere skrevet om Semco-dommen som ble avsagt av Høyesterett i fjor. Les vår omtale av dommen her.

Videre har vår partner Martin Jetlund og advokatfullmektig Vilde Fagerbakke også kommentert dommen for Juridika. Kommentaren kan leses her.