Kompensasjonsordning for bedrifter med særlig henblikk på eiendomsbransjen

Norwegian

Newsletter

Published 06 April 2020
News image

Regjeringen har lansert et forslag til ny kompensasjonsordning for bedrifter. Ordningen sikrer at bedrifter som lider omsetningstap som følge av korona-pandemien, skal få kompensert en andel av sine faste utgifter i form av kontantutbetaling fra staten. Utgiftsposter knyttet til leide lokaler vil kunne dekkes, og ordningen er således av stor betydning for både leietakere og utleiere. Fortsatt uavklarte spørsmål ved ordningen kan tilsi at avtaler om midlertidige rabatter avventes.

Bakgrunn
Ordningen er utarbeidet i samarbeid mellom NHO, Virke, finansinstitusjonene gjennom Finans Norge, LO og, SMB Norge og regjeringen, og har tidligere mottatt full støtte fra Stortinget. Forslaget i sin nåværende form ble lagt frem av regjeringen fredag 3. april 2020, men innholdet vil kunne justeres i forbindelse med stortingsbehandling den neste uken. Etter planen skal ordningens hovedrammer fastsettes i Stortinget tirsdag 7. april. De første søknadene om kompensasjon skal etter det planlagte kunne mottas og behandles fra og med 17. april. Ordningen vil gjelde for månedene mars, april og mai 2020, men vil kunne utvides ved behov.

Eksisterende selskaper med ansatte, som er skattepliktige i Norge, omfattes av ordningen. For å søke må bedriften kunne dokumentere et omsetningsfall på 20 prosent i mars, eller 30 prosent i april og mai. Det stilles ingen krav til størrelsen på selskapet for å bli omfattet av ordningen. Visse bransjer er unntatt, hovedsakelig de som har fått innvilget en egen støtteordning.

Omsetningsreduksjon
Omsetning skal forstås som inntekter fra salg av varer og tjenester. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke medregnes. Derimot foreslår regjeringen at mottatte midler fra andre støtteordninger, for eksempel tildelinger fra Innovasjon Norge, vil inngå som inntekt i beregningen. Foretak som er uten aktivitet eller begjært konkurs, vil ikke kunne motta kompensasjon..

Omsetningsreduksjonen er blitt foreslått beregnet ved en sammenligning av inntekt fra den samme måneden året før, eller med inntektene i januar og februar 2020. Det siste alternativet er særlig aktuelt for nyoppstartede bedrifter, og for selskaper som har opplevd betydelig vekst i løpet av det siste året. Hvordan dette helt konkret skal gjøres foreslår regjeringen fastsatt i en forskrift, som vil kunne endres på kort varsel.

Kompensasjonens størrelse
Størrelsen på kompensasjonen som ytes, vil avhenge av flere faktorer. For det første påvirkes beløpet som utbetales, av det prosentvise fallet i omsetning. For det andre vil kompensasjonsgraden avhenge av om omsetningsfallet skyldes et direkte pålegg om stenging av bedriften, eller om omsetningsfallet skyldes generelle markedsforhold som følge av korona-pandemien. Regjeringen har foreslått følgende formler for beregningen:

  • Bedrifter som er pålagt å stenge av staten:
    Kompensasjon = omsetningsfall (%) x faste uunngåelige utgifter x 90 %
  • Andre bedrifter:
    Kompensasjon = omsetningsfall (%) x (faste uunngåelige utgifter – egenandel 10 000 kr) x 80 %

Faste uunngåelige utgifter ble i pressekonferansen i omtalt som spesifiserte poster i næringsoppgaven, blant annet husleie, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler samt rentekostnader minus renteinntekter. Regjeringen vurderer å tilpasse reglene slik at utgiftene til leie og gjeldsrenter skal kunne nedskaleres, men dette er enda ikke bestemt. Videre vurderer regjeringen om også lønnskostnader vil kunne omfattes i noen tilfeller. Utgiftene må i alle tilfeller være uunngåelige, de må ikke kunne reduseres på kort sikt. Kostnadene må videre være faste i den forstand at de ikke kan være tilknyttet et midlertidig oppdrag. Utgiftene må kunne dokumenteres med avtaler inngått før 1. mars 2020.

Størrelsen på kompensasjonen vil dermed variere ut fra den enkelte bedrifts utgifter. Kompensasjonen må minimum utgjøre kr 5.000 og maksimum kr 30 millioner per bedrift per måned. Egne maksgrenser for konsern er varslet av regjeringen, men hvordan dette skal reguleres er per nå ikke klarlagt.

Søknader skal kunne leveres elektronisk gjennom en automatisert søknadsportal driftet av Finans Norge. Selskapene vil selv rapportere om omsetningsfall og faste utgifter, men må være forberedt på å kunne dokumentere disse opplysningene med bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor i ettertid. Opplysningene som gis, vil automatisk sjekkes opp mot flere registre, blant annet Regnskapsregistrene. Tallene vil også sammenlignes med opplysninger fra tilsvarende selskaper i samme bransje. Dersom det ikke identifiseres noen avvik, vil utbetalingen av kompensasjon skje automatisk. Dersom det har skjedd større endringer eller noe annet som gjør at programmet oppfatter et avvik, vil søknaden behandles manuelt. Dette skal sikre at utbetalinger skal skje raskt. Søknadene gjelder månedsvis, og vil utbetales i ettertid. Kompensasjonen som ytes, vil utgjøre skattepliktig inntekt.

Beslutningen om å utbetale kompensasjon vil utgjøre et enkeltvedtak, jf. Skatteforvaltningsloven § 1-2 bokstav d. Skatteforvaltningslovens regler om klage i kapittel 13 vil gjelde. Skatteetaten har ansvaret for administreringen av ordningen, og Skattedirektoratet vil være klageinstans. Den høye graden av egenrapportering fordrer en høy grad av tillit, men regjeringen har varslet av det vil ilegges både straffesanksjon og tilbakebetalingskrav ved avdekking av misbruk.

Reaksjoner fra eiendomsbransjen – et par anbefalinger
Vår opplevelse er at store aktører i eiendomsbransjen ser positivt på ordningen, men at det er behov for noen avklaringer og justeringer. Det er bl.a. påpekt av flere at egenandelen på kr 10 000 kan ramme særlig små virksomheter hardt.

Videre er det noen uavklarte spørsmål ved ordningen, som antas å bli presisert i kommende uke, bl.a. spørsmål om beregninger skal gjøres før eller etter eventuelle rabatter fra utleier. Likebehandling og enkel forvaltning av reglene tilsier at eventuelle rabatter fra utleiere ikke hensyntas ved beregning av krav på kompensasjon.

Også spørsmål knyttet til konsernstrukturer, driftsselskaper mv. trenger nærmere avklaring.

Vi anbefaler således at avtaler om rabatter avventes så vidt mulig inntil ordningen har blitt ytterligere presisert (og behandlet i Stortinget).

Advokatfirmaet Schjødt følger nøye med utviklingen time for time. Vi håndterer saker løpende vedrørende håndtering av støtteordningene og avtaler som i den forbindelse skal inngås. Ta kontakt med oss når som helst hvis spørsmål.