Lovendringer fra nyttår – betydninger for eiendomsbransjen

Norwegian

Newsletter

Published 08 January 2021
News image

Med virkning fra 1. januar 2021 er det trådt i kraft en rekke lovendringer. Nedenfor gjennomgår vi de mest sentrale endringene med betydning for eiendomsbransjen.

Av Marit Aarsland Loe

Sammenslåing av eierseksjonssameier

 • Det er innført nye særlige regler for sammenslåing av to eller flere eierseksjonssameier i eierseksjonsloven § 22 a.
 • Årsmøtet kan beslutte sammenslåing med to tredjedelers flertall. Dersom det relative forholdet mellom sameiebrøkene i de enkelte sameiene forrykkes, kreves det i tillegg at berørte seksjonseiere samtykker.
 • For å igangsette prosessen, må en detaljert sammenslåingsplan sendes ut senest ved årsmøteinnkallingen. Planen for sammenslåing må tilfredsstille visse minimumskrav, herunder inkludere forslag til nye vedtekter. Det vil ikke kreves dokumentavgift ved registrering av nye, sammenslåtte sameier.

Rett til ladepunkt for el- og hybridbiler i borettslag og eierseksjonssameier

 • Andelseiere og seksjonseiere gis en individuell rett til å sette opp ladepunkter til elbil og ladbar hybridbil i tilknytning egen parkeringsplass eller fellesparkering, jf. nye borettslagsloven § 5-11 a og eierseksjonsloven § 25 a. Forarbeidene forutsetter at retten ikke gjelder der parkeringen er organisert som anleggseiendom.
 • Styret vil kunne nekte oppføring av ladepunkter med saklig grunn. Hva som utgjør saklig grunn skal vurderes konkret, og vil oftest bli et kostnadsspørsmål. Det antas at en samlet kostnad per seksjons- eller andelseier tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp, i dag ca. 50 000 kr, vil utgjøre skjæringspunktet for når styret har saklig grunn til å nekte.

Registrering av stedbundne rettigheter i matrikkelen

 • Det er nå mulig å få registrert tinglyste stedbundne rettigheter i matrikkelen. Slik registrering vil ikke være obligatorisk, men er tiltenkt å sikre bedre dokumentasjon for geografiske opplysninger knyttet til tinglyste rettigheter.
 • "Stedbundne rettigheter" omfatter rettigheter og heftelser i grunnen til en særskilt del av eiendommen med en minimum varighet på tre år. Registrering vil kunne gjøres i grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie, festegrunn og uteareal til eierseksjon.
 • Det legges opp til automatisk avregistrering i matrikkelen dersom rettigheten slettes fra grunnboken.

Endring av registrerte festegrunner

 • Det er innført nye saksbehandlingsregler for endring av registrerte festegrunner i matrikkelen. Regelendringene gir enklere saksbehandling for endring av grenser, omgjøring fra punktfeste til feste av et bestemt areal, splitting av festegrunn og gjensidig overføring av arealer.

Plan- og bygningsloven

 • Forlengelse av midlertidig unntaksbestemmelse i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift for avhjelpe konsekvensene av Covid-19 er forlenget, og vil gjelde fram til 1. juni 2021.

 Byggherreforskriften

 • Byggherreforskriften er endret, og innfører nye regler om byggherrens ansvar for HMS under prosjektering og utførelse av byggearbeider. Vår entreprisegruppe har publisert et særskilt nyhetsbrev om endringene, klikk her for å lese videre.

Formuesskatt

 • Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv., herunder næringseiendom, økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021.
 • Reglene for skatteyters krav til nedsettelse av formuesverdiene av bolig- og næringseiendom ved beregningen av formuesskatt er endret. Nå kan skattyter kreve nedsettelse uavhengig av hvor stort avviket mellom sjablongmessig og dokumentert verdi er, og verdsettelsen skal uansett være lik.

 Eiendomsskatt

 • Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille.

 Forsinkelsesrente

 • Forsinkelsesrenten videreføres uforandret tilsvarende 8 prosent. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 420 kroner fra 1. januar 2021.