NVE foreslår endring av konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjekter (NO)

Etter at planene om en nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge ble skrinlagt, har NVE fått i oppdrag å gi innspill til hvordan konsesjonsbehandlingen av vindkraft kan forbedres. NVE foreslår nå omfattende tiltak for å forbedre konsesjonsprosessen.

Ny rapport om endringer i konsesjonssystemet

NVE har i en nylig publisert rapport gjennomgått hele konsesjonsprosessen for vindkraftprosjekter. NVEs rapport vil danne utgangspunkt for OEDs varslede arbeid med å forbedre konsesjonsprosessene. I og med at vindkraft har seilt opp som et het potet i den politiske debatten, er det imidlertid uklart hvordan OED vil håndtere dette videre.

En rekke av forslagene er konstruktive forslag som har som mål å sikre en mer oversiktlig og raskere saksbehandlingsprosess, samtidig som hensynet til lokal forankring ivaretas.

Vindutbyggingsprosjekter er imidlertid komplekse prosesser hvor utbyggingsfart påvirkes av en rekke faktorer slik som behov for nettilgang, berørte lokale aktører og utviklingen av kraftprisen. Det er derfor viktig at ønsket om raskere konsesjonsprosesser med strengere frister for innsending av planer mv ikke etablerer et løp som ikke lar seg gjennomføre i praksis.

Skal Norge nå sine klimamål er vindkraft en del av løsningen. Lokale interesser og berørte aktører må sikres informasjon og involvering, men konsesjonssystemet må være forutsigbart og uten så mange "omkampsrunder" som dagens system gir mulighet for.

Oversikt – NVEs forslag

Totalt sett foreslår NVE såkalte tiltakspakker som tar for seg ulike trinn i konsesjonsprosessen:

  • Tiltakspakke 1: Tiltak for økt kunnskap, informasjon og veiledning
  • Tiltakspakke 2: Tiltak i prosessen fra melding til konsesjonsvedtak
  • Tiltakspakke 3: Tiltak i prosessen fra konsesjonsvedtak til drift
  • Tiltakspakke 4: Tiltak for sterkere styring av volum og lokalisering

Den største endringen som foreslås er å gå over til regionvis konsesjonsbehandling av vindkraftverk som ser alle utbyggingsplaner innen et større geografisk område i sammenheng. Regionvis konsesjonsbehandling gir mulighet for å vurdere nettbehov og samlet påvirkning.

Av andre sentrale tiltak foreslår NVE at maksimal høyde på vindturbiner skal fastsettes allerede i konsesjonen. Det er imidlertid viktig at konsesjonen ikke stenger utbyggernes mulighet til å velge oppdatert og effektiv teknologi når utbyggingen gjøres. Jo lengre man skal gå i detaljregulering i konsesjonen, jo viktigere vil det være å sikre at veien fra innvilget konsesjon og til utbygging ikke blir lengre enn nødvendig.

Hele NVEs forslag er tilgjengelig på NVEs nettsider:

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/nve-gir-innspill-til-oed-om-forbedringer-av-konsesjonsbehandling-av-vindkraft/

Du kan også se rapporten her.

Lawyers

Hallvard Gilje Aarseth
Sindre Søndenå Andersen

Published

24. January 2020