Ny utredning om ändringar till lagen om anställningsskydd

Swedish

Newsletter

Published 22 June 2020
News image

Den 1 juni 2020 överlämnades betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

De föreslagna ändringarna är i huvudsak följande:

Utökade undantag från turordningsreglerna

Vid uppsägning av en anställd krävs att det finns saklig grund, antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist gäller att arbetsgivaren ska iaktta vissa turordningsregler. Enligt nuvarande reglering i LAS får en arbetsgivare med högst tio anställda undanta högst två anställda från turordningen, som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det betyder att de anställda som undantas från turordningen har företräde till fortsatt anställning.

I betänkandet föreslås att turordningsreglerna ska förändras. Det föreslås att arbetsgivaren ska få undanta högst fem anställda från turordningen, oavsett totala antalet anställda. Kravet på att de undantagna anställda enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten gäller fortfarande. Om förslaget går igenom innebär det en större flexibilitet för arbetsgivare i uppsägningssituationer.

Kortare kvalifikationstid för företrädesrätt till återanställning för anställda med allmän visstidsanställning

Företrädesrätt till återanställning innebär att den anställde under en viss period har rätt att erbjudas en ledig anställning hos arbetsgivaren, istället för att arbetsgivaren anställer en annan. En anställd som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. Enligt nuvarande regler gäller för personer som anställts på begränsad tid att en förutsättning för företrädesrätt är att den anställde varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Det föreslås att anställda med allmän visstidsanställning ska få en kortare kvalifikationstid för företrädesrätt till återanställning, om nio månader inom en treårsperiod.

Undantag från reglerna om ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande

Enligt nuvarande reglering gäller att en anställd kan begära att en uppsägning eller avskedande förklaras ogiltig av domstol. Om det är en uppsägning består anställningen under tvistens gång, och den anställde har rätt till lön under tiden.

Det föreslås att det ska införas ett nytt undantag från reglerna om ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande. Ogiltigförklaring ska inte vara möjlig om arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen eller avskedandet har högst 15 anställda, och yrkandet endast grundas på att uppsägningen eller avskedandet strider mot LAS. Det kommer alltså fortsatt vara möjligt att grunda ett yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande på att den skett i strid med annan lagstiftning, som t.ex. diskrimineringslagen.

Om arbetsgivaren har brutit mot LAS i situationer där den nya undantagsregeln tillämpas, ska ersättningen för den anställdes förlust schablonmässigt motsvara minst åtta månadslöner.

Lagreglerad skyldighet att erbjuda kompetensutveckling

Slutligen föreslås att det ska införas en helt ny paragraf, som föreskriver att arbetsgivaren i skälig utsträckning ska erbjuda arbetstagaren kompetensutveckling inom ramen för anställningen. En bedömning utifrån olika parametrar ska göras för om det är skäligt att erbjuda kompetensutveckling. Skyldigheten inträder när den sammanlagda anställningstiden har överskridit sex månader.

Betänkandet “En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) finns att läsa här.