Ny veileder om havvind-konsesjoner

Norwegian

Newsletter

Published 11 June 2021
News image

Olje- og energidepartementet har i dag publisert en veileder om havvind-konsesjoner. Veilederen definerer blant annet hvilke tildelingskriterier som skal avgjøre hvem som skal tildeles arealer i de åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Departementet har samtidig varslet at NVE vil bli gitt i oppdrag å identifisere nye områder for utbygging av vindkraft. Departementet tar sikte på å utpeke nye utbyggingsområder innen 2023.

Avklaringer i ny veileder

Etter at beslutning om åpning av områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble truffet i juni 2020, har en rekke aktører vist interesse for utbygging av vindkraft på norsk sokkel.

Verken havenergiloven eller havenergiforskriften som trådte i kraft 1. januar 2021 har imidlertid gitt svar på hvordan departementet skal avgjøre hvilke av flere konkurrerende aktører som skal tildeles areal som det igjen kan søkes konsesjon om.

Departementets nye veileder gir nå avklaring både på dette og en rekke andre forhold knyttet til konsesjonssøknads- og konsesjonsbehandlingsprosessen.

Hovedtrinnene i tildelingsprosessen kan skjematisk fremstilles slik:

Etter departementets veileder vil det endelige valg om hvem som skal tildeles areal som hovedregel treffes etter en auksjonsprosess.  

Auksjonsprosess for Sørlige Nordsjø

Konsesjonsområdet Sørlige Nordsjø har havdybde som egner seg for utbygging av bunnfast vindkraft. Departementet ser her for seg å utdele 2-3 konsesjoner.

Arealtildelingsprosessen vil her bestå av en innledende prekvalifiseringsprosesess, mens den endelige tildelingen vil bli avgjort gjennom en auksjonsprosess hvor kun de kvalifiserte aktørene vil få anledning til å delta. Departementet har varslet at man tar sikte på å kunngjøre auksjonen for Sørlige Nordsjø i første kvartal 2022.

Kvalitative kriterier til grunn for konsesjonstildeling i Utsira Nord

Utsira Nord har andre dybdeforhold enn Sørlige Nordsjø, og det vil i dette utlysningsområdet kun være aktuelt med flytende vindkraft. Departementets vurderinger er at det her – i motsetning til hva som er tilfellet for bunnfast vindkraft – ikke er mulig å oppnå lønnsom drift uten statsstøtte. Av den grunn anses ikke en auksjonsprosess som hensiktsmessig.

Departementet tar sikte på å tildele minst tre konsesjoner innen konsesjonsområdet Utsira Nord. Areal vil her bli tildelt etter kvalitative kriterier, hvor det blant annet vektlegges samfunnsøkonomisk lønnsomhet, finansiell kapasitet og teknisk kompetanse.

Departementet tar sikte på å starte opp utvelgelses- og tildelingsprosessen i løpet av 2021.

Utpeking av nye områder

Samtidig med lanseringen av departementets nye veileder, har NVE blitt gitt i oppgave å identifisere nye aktuelle områder for utbygging av både bunnfast og flytende havvind. NVE vil lede arbeidet med å konsekvensutrede aktuelle områder. Departementet tar sikte på at nye områder skal åpnes innen utløpet av 2023.

Statnett som systemoperatør

Satsingen på havvind krever også en koordinert utbygging av overføringsnett til havs. Departementet vil derfor utpekt Statnett som systemansvarlig for de produksjons- og nettanlegg som faller inn under havenergiloven. Som systemansvarlig vil Statnett ha ansvar for samordning og balanse i kraftnettet til havs. Statnetts funksjon som systemansvarlig vil ikke gjelde installasjoner som har konsesjon etter petroleumsloven.

Endringer i havenergiloven og havenergiforskriften

Den foreslåtte ordningen om utlysning og tildeling av areal krever endring i havenergiloven og havenergiforskriften. Parallelt med publisering av veilederen, har derfor departementet foreslått ny bestemmelse om utlysning og tildeling av areal i havenergiloven og et nytt kapittel om utlysning, tildeling og kvalifikasjonskrav i havenergiforskriften.  

Les hele departementets veileder her.

Departementets høringsnotat om forslaget til endringer i havenergiloven og havenergiloven er tilgjengelig her.