Nya regler om arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket - AFS 2020:5

Swedish

Newsletter

Published 01 July 2021
News image

Från och med den 1 juni 2021 gäller nya föreskrifter för hur arbetsanpassning ska ske bland annat avseende arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Skrivet av Sandra Nilsson 

Utgångspunkten är att alla arbetsgivare har en skyldighet att fortlöpande ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning. Detta ställer krav på att arbetsgivaren ska ha rutiner för att ta emot information om någon behöver arbetsanpassning, och rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen. Vidare ska arbetsgivaren, när behov av arbetsanpassning har konstaterats, utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas. Därefter ställer de nya förskrifterna krav på att arbetsgivaren fortlöpande följer upp och kontrollerar om arbetsanpassningen fungerar, och vid behov justerar densamma.

De nya föreskrifterna innehåller en tydlig definition avseende vad som utgör en arbetsanpassning. Med arbetsanpassning menas individuella åtgärder som vidtas i den fysiska, organisatoriska och/eller sociala arbetsmiljön. Åtgärderna ska syfta till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbete. Exempel på arbetsanpassning av fysisk arbetsmiljö kan vara att tekniska hjälpmedel anskaffas eller att fysiska hinder undanröjs. För den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön kan exempelvis en arbetsanpassning vara att arbetsroller förtydligas.

En förändring som har genomförts är att ordet rehabilitering har strukits i föreskriften. Detta medför inte att ansvaret för arbetsgivaren att få tillbaka en arbetstagare till arbetet efter sjukskrivning har ändrats. Syftet med förändringen är att Arbetsmiljöverket vill att det blir tydligt att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren har möjlighet att delta i rehabiliteringen genom att anpassa arbetsmiljön och på så vis bidra till arbetstagarens återgång till arbetet. De nya föreskrifterna berör arbetsanpassning utifrån arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetssituationen.

En annan förändring är att den särskilda paragrafen om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel har tagits bort. Syftet med förändringen är att understryka att arbetsgivaren är skyldig att arbetsanpassa arbetet för alla arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till nedsättningen är, eller hur eller var den uppkommit. Alltså gäller det numera inga särskilda regler vid alkohol- eller drogmissbruk.