Nye varslingsregler og forslag til nemndsbehandling (NO)

De nye reglene om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A trer i kraft 1. januar 2020. Vi anbefaler at virksomhetens varslingsrutiner og annen informasjon om varsling oppdateres slik at dette er i tråd med de nye bestemmelsene.

Vi viser til tidligere nyhetsbrev om de nye reglene som kan leses her. Nedenfor følger en kort omtale av de viktigste endringene:

  • Begrepene "kritikkverdig forhold" og "gjengjeldelse" er definert i lovteksten for å få tydeligere frem hva som er innholdet i disse to viktige elementene i regelverket.
  • Det skjønnsmessige vilkåret om forsvarlig fremgangsmåte ved varsling er tatt ut av lovteksten, og erstattet med en nærmere beskrivelse av hvordan arbeidstakere kan gå frem når de varsler. Det betyr at dersom arbeidstaker har fulgt "kjørereglene" i den nye § 2 A-2, vil varslingen regnes som forsvarlig og i samsvar med arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.
  • Det er vedtatt en ny bestemmelse som regulerer arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker, der arbeidsgiver blant annet pålegges en undersøkelsesplikt ved mottak av et varsel.
  • Erstatningsansvaret for brudd på gjengjeldelsesforbudet er skjerpet ved at arbeidsgiver nå er objektivt ansvarlig for økonomisk tap som følge av gjengjeldelse.

Regjeringen vurderer lavterskeltilbud for behandling av varslingssaker

Det er foreløpig bevilget 3 millioner kroner til en nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling, og Arbeids- og sosialdepartementet skal blant annet vurdere om Tvisteløsningsnemnda eller Diskrimineringsnemnda skal få kompetanse til å avgjøre saker om erstatning og oppreisning etter gjengjeldelse. Det er ventet at regjeringens forslag til nemndsløsning sendes på høring våren 2020.

Lawyers

Martin Jetlund
Magnus Lütken

Published

17. December 2019