Omstillingslova oppheves (NO)

Stortinget har med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtatt å oppheve omstillingslova fra 1. januar 2020.

Loven ble innført for å stimulere til dialog mellom nedleggingstruede virksomheter og lokale myndighetsorganer, og dermed bidra til omstilling og gi muligheter for videre drift av levedyktige bedrifter. Det fremgår i proposisjonen fra regjeringen at næringspolitiske hensyn og hensynet til å rydde opp i unødvendig og foreldet lovverk tilsier at omstillingslova oppheves. Vedtaket om å oppheve loven ble behandlet 9. desember 2019 og vil gjelde fra 1. januar 2020.

Bakgrunnen for lovforslaget da Omstillingslova ble vedtatt var er utvilsomt historien rundt Union i Skien under valgkampen i 2005. Rikspolitikerne valfartet den gang til Skien, og løftene satt løst. De som gikk lengst den gang, var de rød-grønne partiene. Partiene lovte at innføringen av en ny og forsterket ervervslov skulle hindre slike nedleggelser i fremtiden. Våre erfaringer har vist at det ikke ble tilfellet. Lovens regulering av nedleggelsessituasjoner medførte en betydelig ressursbruk og forsinkelse av prosesser, selv om disse var godt planlagt med god involvering av fagforeningene. I høringsrunden var mange enige i at loven burde oppheves. De som var imot viste i liten grad til konkrete eksempler hvor loven hadde virket etter sitt formål.

Det er vår erfaring at eier alltid vil søke å finne løsninger for å unngå nedleggelser av virksomheter, enten ved salg eller ved å få investorer med på laget, eventuelt også ved å medvirke til at ansattegrupperinger kan overta virksomheten. Når dette ikke lykkes, vil arbeidsmiljølovens regler og tariffavtalenes krav til drøftinger med tillitsvalgte sørge for at de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt.

Lawyers

Martin Jetlund
Magnus Lütken

Published

17. December 2019