Øvrige rettsavklaringer og lovendringer innen eiendomsutvikling

Norwegian

Newsletter

Published 15 June 2021
News image

Det har i løpet av våren 2021 kommet flere rettsavklaringer og mindre lovendringer som berører ulike temaer innen eiendomsutvikling. Et utvalg av disse oppsummeres nedenfor.

Av Marit Aarsland Loe

Plan- og bygningsloven: Byggesaker i eksisterende byggverk

  • Stortinget har vedtatt en større revisjon av de særlige reglene som gjelder byggesaker i eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven kapittel 31. Lovendringene synes primært å bestå i redaksjonelle endringer for å gjøre reglene mer tilgjengelige. Det foreslås eksemplifiseringer som vil kunne bidra til regelutvikling og mer ensartet praksis, for eksempel hva gjelder skillet mellom hovedombygging og vesentlige endringer. Det er ennå ikke besluttet når endringene trer i kraft.

Tiltak mot uønsket hyblifisering

  • For å hindre "uønsket hyblifisering" er det nå vedtatt hjemmel til å fastsette reguleringsbestemmelser som forbyr oppdeling av boenheter, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. Tilsvarende vil det fra 1. juli 2021 på visse vilkår kunne kreves en beslutning fattet med to tredjedelers flertall før det tillates etablert hybler i eksisterende boligseksjoner i eierseksjonssameier, jf. eierseksjonsloven § 49 bokstav g.

Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2

  • Det pågår nå en lovgivningsprosess for å endre ordlyden i plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse i § 19-2. Endringene vil først og fremst tydeliggjøre at dispensasjon ikke skal gis dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt av vedtaket. Det er ikke kjent når endringene eventuelt trår i kraft.

Krav om retting av fellesarealer

  • Høyesterett fastslo i dom av 4. mars 2021 (HR-2021-493-A) at den enkelte eierseksjonssameier ikke kan kreve retting av mangler på fellesareal etter bustadoppføringslova § 32.[1] Øvrige økonomiske misligholdsbeføyelser kan fortsatt gjøres gjeldende, men fysisk reparasjon er avskåret med mindre kravet fremmes av sameiet som helhet.

Tolkningsuttalelse om kostnadsfordeling for etablering av ladepunkter for el- og hybridbil

  • Individuell rett til å sette opp ladepunkter i tilknytning parkeringsplasser i borettslag og eierseksjonssameier trådte i kraft ved nyttår, se tidligere omtale i vår nyhetssak publisert 8. januar 2021 her. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 18. februar 2021 vurdert adgangen til inngå særlige avtaler om kostnadsfordeling der leverandørselskap bekoster installasjonen og deretter leier ut ladepunktene.[2] Departementet legger til grunn at avtaler som innebærer en omgåelse av gjeldende fordelingsnøkkel for felleskostnader, for eksempel der kostnadene kun belastes brukerne, oftest vil være i strid med lovenes regler.

[1] HR-2021-493-A
[2] Etablering av ladepunkt - kostnadsfordeling ved leie av ladeinfrastruktur