Permitteringsregler

Norwegian

News

Published 30 October 2020
News image

Fra 1. november gjøres det endringer i permitteringsregelverket som vil kunne påvirke eksisterende og nye permitteringer. Disse endringene ble varslet allerede i august 2020 og Regjeringen publiserte i dag en pressemelding der det bekreftes at endringene vil tre i kraft 1. november 2020. Derimot er forskriftsteksten ennå ikke publisert. I det følgende vil vi oppsummere disse endringene og hva arbeidsgivere må gjøre for å sikre at permitteringene kan forlenges, i de tilfellene dette er mulig. Til slutt vil vi gjennomgå andre endringer som er gjort i høst i permitteringsregelverket, som særlig omhandler arbeidsgivers lønnsplikt og lønnskompensasjon for arbeidstakere.

Permitteringsperiode

Fra 1. november 2020 utvides permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Datoen for ikrafttredelsen overlapper med den iverksatte utvidelsen av permitteringsperioden, som etter nåværende regelverk utløper 31. oktober. Utvidelsen fra 26 til 52 uker er kun midlertidig. I pressemeldingen fra august skrev Regjeringen at det legges til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Det legges også opp til at man fra 1. november igjen skal gå tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

 

Forlenge permitteringsperioden – hva må gjøres?

Ved nye permitteringer vil som kjent arbeidsgiver bli pålagt en arbeidsgiverperiode I (se under), som trer i kraft etter en varslingsfrist, som i utgangspunktet er på 14 dager. Dette medfører at nye permitteringen normalt vil medføre fire uker med lønnsplikt, der arbeidstakerne vil ha rett og plikt til å utføre arbeid i de to første av disse ukene. Saksbehandlingsreglene, herunder drøftingsplikt med tillitsvalgte, vil også få anvendelse ved nye permitteringer.

I en del tilfeller vil ordlyden i de eksisterende permitteringsvarslene også kunne romme en forlengelse av permitteringsperioden uten at dette medfører verken ny lønnsplikt, rett og plikt til arbeid eller saksbehandlingsregler. I disse tilfellene vil det være tilstrekkelig at arbeidsgiver opplyser arbeidstakerne om at permitteringsperioden vil forlenges. Dette bør gjøres i et varsel om forlenget permitteringsperiode som skal sendes til arbeidstakerne.

Dersom det sendes varsel om forlenget permitteringsperiode, vil arbeidsgiver ha en særlig plikt til å forsikre seg om at arbeidstakerne faktisk får kunnskap om forlengelsen. Eksempelvis vil det vanligvis ikke være tilstrekkelig kun å sende varselet til arbeidstakernes jobb-epostadresse, men arbeidstakerne. Bør også opplyses pr. SMS eller annen kommunikasjonsform om at de har fått en viktig e-post.

 

Arbeidsgiverperiode II

I tillegg til utvidet permitteringsperiode, foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering pr. 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil medføre en forpliktelse for arbeidsgiver til å betale arbeidstakers lønn i fem dager og vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer pr. 1. januar.

 

Regler opphevet 1. september – redusert arbeidsgiverperiode I og lønnskompensasjon

Reglene i dette punktet får kun anvendelse ved nye permitteringer og får ikke anvendelse der permitteringsvarselet åpner for utvidelse av permitteringsperioden.

På bakgrunn av COVID-19-pandemien ble arbeidsgiverperiode I redusert fra 15 til 2 dager, som innebar at arbeidsgiver ved permitteringer måtte betale arbeidstakers lønn i 2 dager etter at permitteringen var iverksatt. Denne regelen var derimot kun midlertidig og ble opphevet 1. september 2020. Samtidig ble arbeidsgiverperioden erstattet av en ny arbeidsgiverperiode på 10 dager.

Dermed innebærer dagens arbeidsgiverperiode I en lønnsplikt for arbeidsgivere de første 10 arbeidsdagene, som ved 100 % stilling normalt vil utgjøre de to første ukene arbeidstakerne er permittert. Dette er en utvidet forpliktelse for arbeidsgiver sammenlignet med før 1. september, men er fortsatt mindre enn hva forpliktelsen var før COVID-19-pandemien.

1. september ble også lønnskompensasjonsordningen opphevet, som medførte at arbeidstakerne fikk dekket full lønn fra NAV fra dag 3 til dag 20. Dette innebærer at arbeidstakers totale kompensasjon vil bli redusert sammenlignet med ordningen slik den var før 1. september. Ved nye permitteringer vil arbeidstakerne i dag kun motta 10 dager full lønn (arbeidsgiverperiode I), i motsetning til 20 dager før 1. september.

 

Se pressemeldingen fra Regjeringen.