Særordningene knyttet til covid-19 – avvikling og frister for refusjon

Norwegian

Newsletter

Published 22 June 2020
News image

Våren 2020 ble det grunnet covid-19 gjort en rekke midlertidige lov- og forskriftsendringer på arbeids- og trygderettens område. Ettersom situasjonen knyttet til covid-19 nå er mer kontrollert, har regjeringen foreslått opphevelse/avvikling av flere regler og ordninger, samt opprettelse av en ny tilskuddsordning for å få permitterte tilbake i jobb. Forslagene, som er gjenstand for behandling i Stortinget, er oppsummert i dette nyhetsbrevet.

Videre har mange arbeidsgivere forskuttert lønn i lønnskompensasjonsperioden på 18 dager, samt forskuttert sykepenger og omsorgspenger. I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvilke frister som gjelder for å kreve refusjon for slike ytelser.

Frist for refusjon for lønnskompensasjon og andre ytelser etter folketrygdloven
Arbeidsgivere har fra og med 20. mars 2020 kun hatt en plikt til å betale lønn de to første dagene etter at en permittering er iverksatt. Etter den nye lønnskompensasjonsordningen skal NAV dekke lønn i de etterfølgende 18 dagene, oppad begrenset til 6 G (lønnskompensasjonen). Dersom arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjonen i form av lønn kan dette kreves refundert fra NAV oppad begrenset til 6 G delt på 260 per dag. Det følger av lønnskompensasjonsforskriften at krav om refusjon for lønnskompensasjonsperioden må fremmes til NAV innen 31. august 2020.

Dersom arbeidsgiver også har betalt full lønn i en tidsperiode da arbeidstakeren har rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 (sykepenger) og/eller kapittel 9 (omsorgspenger og pleiepenger) er fristen for å kreve refusjon for dette ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

Permitteringsreglene og dagpenger

  • Det er foreslått å øke arbeidsgivers lønnsplikt fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september 2020. Lønnskompensasjonsordningen, hvor arbeidstakere har rett til "full lønn" de første 18 dagene etter arbeidsgiverperioden, foreslås avviklet fra og med samme dato.
  • Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen (80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og deretter 62,4 % fra 3 G til 6 G) er foreslått videreført ut oktober 2020.
  • Maksimal periode for arbeidsgivers fritak for lønnsplikt under permittering er normalt 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Etter denne perioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Perioden for fritak for lønnsplikt er imidlertid foreslått forlenget til ut oktober 2020. Dersom det er fortsatt arbeidsmangel etter dette må arbeidstakerne som er permittert eventuelt sies opp (nedbemanning) for å kunne ha videre rett på dagpenger fra folketrygden.

Omsorgspenger

  • Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger er foreslått tilbakestilt til ti dager fra og med 1. juli 2020. Forslaget innebærer at den midlertidige reduksjonen av arbeidsgiverperioden fra ti til tre dager oppheves.
  • Dagens doble kvote for antall dager omsorgspenger er foreslått tilbakestilt til normal kvote fra og med 1. juli 2020. Det er imidlertid foreslått at antall brukte omsorgspengedager "nullstilles" fra samme dato slik at foreldre får en ny helårskvote for det neste halvåret.
  • De som har barn som ikke skal i barnehage/skole pga. særlige smittevernhensyn, har fortsatt en rett til ubegrenset antall omsorgspengedager frem til 31. desember 2020. Det kreves imidlertid legeerklæring i slike tilfeller. For andre foreldre er det ikke mulig å benytte seg av omsorgspenger når barnehager og skoler er åpne.

Egenmelding ved sykefravær

  • De ordinære reglene for legemelding i folketrygdloven gjelder fra og med 1. juni 2020. Dette innebærer at arbeidstakere fra denne datoen ikke lenger kan kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, selv om fraværet er relatert til covid-19. Etter de ordinære reglene om egenmelding har arbeidstakere som har vært ansatt i minst to måneder rett til å bruke egenmelding de tre første dagene, og arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra fjerde dag. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele perioden på 16 dager.

Lønnsstøtteordning for å få permitterte tilbake i jobb
Den 5. juni 2020 la Finansdepartementet frem forslag om lov om tilskudd ved avbrutt permittering. Dersom forslaget blir vedtatt vil dette innebære at arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake i jobb.

Tilskuddsordningen er foreslått å gjelde for kalendermånedene juli og/eller august 2020. Tilskuddets størrelse vil etter forslaget variere på bakgrunn av omsetningsfall, stillingsprosent og permitteringsprosent, men som eksempel vil søkere som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent kunne få et tilskudd på kr 15 000 per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.

De sentrale vilkårene for tilskudd er (1) den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, (2) den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen, (3) den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020, (4) den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020 og (5) enkeltpersonforetaket eller selskapet må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent og (6) kan ikke være under konkursbehandling.