Sentrale endringer i deltakerloven og havressurslova

Norwegian

Newsletter

Published 24 June 2020
News image

Nærings- og fiskeridepartementet la 19. juni frem en proposisjon med forslag til en rekke viktige endringer i deltakerloven og havressurslova. Forslagene i proposisjonen følger opp flere av tiltakene i kvotemeldingen, Meld. St. 32 (2018–2019), som Stortinget behandlet 7. mai. Nedenfor gir vi deg hovedpunktene i proposisjonen.

Hovedsiktemålet med Prop. 137 L (2019–2020) er å følge opp de tiltakene i kvotemeldingen som krever lovendring. Forslagene gjelder endringer i lovreglene om hvem som har adgang til kommersielt fiske (tillatelser) og hvor mye disse kan fiske (kvoter). Det er i tillegg behov for supplerende forskrifter, og departementet har varslet at det komme tilbake med et eget høringsnotat om dette. Hovedelementene i lovforslaget er følgende:

 • Forenkling av hovedelementene i konsesjons- og kvotesystemet
  • Årlige deltakeradganger og spesielle tillatelser erstattes av én felles fisketillatelse.
  • Det enkelte fartøyets del av disponibel kvote (den delen av nasjonal kvote som fordeles direkte til fartøy med kvotefaktor) skal fremgå av faste kvotefaktorer. "Kvotefaktor" er betegnelsen på fordelingsnøkler for kvotegrunnlaget mellom fartøyene som har tillatelse i et fiskeri. Forslaget innebærer at en ikke lenger behøver å gå veien om en gruppekvote for å fordele kvotegrunnlag på fartøynivå.
 • Større fleksibilitet i fisket
  • Det etableres en ordning for kvoteutveksling for ut- og innleie av kvoter innenfor kvoteåret.
  • Ordningen avgrenses til ut- og innleie av maksimalt henholdsvis 20 og 50 prosent av verdien av kvotene som fartøyet er tildelt.
  • Stortinget har ved behandlingen av kvotemeldingen forutsatt at maksimal netto innleie (innleie minus utleie) som hovedregel skal begrenses av kvotetaket for de fiskeriene som er omfattet av strukturkvoteordninger.
  • Det etableres en selvfinansierende markedsplass for kvoteutveksling.
 • Dagens strukturkvoteordning videreføres med enkelte endringer
  • Tidsavgrensningen, nivået på kvotetakene, og fartøygruppene videreføres med noen mindre endringer.
  • Strukturkvoteordningen skal være uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i fartøygruppen, uten krav om kondemnering, men med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.

Tiltak som skal gjennomføres i forskrift

Blant tiltakene som ikke krever lov-, men forskriftsendringer, nevner departementet at dynamiske kvotefordelingsmekanismer skal erstattes med fast fordeling; gruppeinndeling etter hjemmelslengde vil erstattes med gruppeinndeling etter faktisk lengde; flere forslag om sjarkflåten og om rekruttering; og endringer i pliktsystemet.

Praktisk betydning for næringen

Størst betydning for næringen har antakelig forslaget om å etablere en permanent ordning for kvoteutveksling. Gjennom inn- og utleie kan aktørene oppnå en mer effektiv utnyttelse av kvotene og fangstkapasiteten til det enkelte fartøy. Slik legges det til rette for at fartøy kan utvide sine driftsgrunnlag innenfor de fiskerier de fra før har tillatelser.

Hele proposisjonen finner du her