Skatteendringer som følge av regjeringens tillegg til statsbudsjettet for 2022

Norwegian

Newsletter

Published 08 November 2021
News image

Støre-regjeringen har i dag fremlagt sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Som ventet foreslås det satsendringer både for inntekts- og formuesskatt, samt enkelte andre endringer på skatteområdet. Forslagene er likevel begrenset i omfang, og skal til behandling i Stortinget. Stortingsforhandlingene avgjør om det kommer justeringer eller endringer i forslagene fra Støre-regjeringen. Vi gir deg nedenfor en kortfattet oversikt over de mest sentrale forslagene innen skatt.

Viktige satsendringer

Det foreslås flere endringer i satser og fradrag. Noen av de viktigere endringene er:

  • Oppjusteringsfaktoren for utbytte og aksjegevinster økes til 1,6. Dette innebærer at effektiv beskatning på utbytter og aksjegevinster for privatpersoner økes fra 31,68 % til 35,20 %. Endringen trer i kraft fra og med 2022, og innebærer at det vil kunne være fordelaktig å ta ut utbytte før årsskiftet.
  • Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.

Endringer formuesskatt:

  • Formuesskattesatsen økes fra 0,85 % til 0,95 %.
  • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes fra 55 % til 65 %.
  • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 % for den delen av markedsverdien som overstiger 10 millioner kroner.
  • Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 %.

Andre endringer

Regjeringen foreslår at nye regler for opsjonsskatteordning for selskap i oppstart- og vekstfasen som foreslått av Solberg-regjeringen blir innført. Les omtalen av denne ordningen i vårt nyhetsbrev om statsbudsjettet her.

Regjeringen foreslår å oppheve den generelle ordningen om skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til rabatt.