Statlig tilrettelegging for teknologiutvikling i havbruksnæringen

Norwegian

Newsletter

Published 30 March 2021
News image

Menon Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for teknologiutvikling i havbruksnæringen.

Rapporten inneholder for det første en evaluering av ordningen med utviklingstillatelser. For det andre inneholder den et forslag til tre nye ordninger som skal stimulere til teknologiutvikling for å løse miljø- og arealutfordringene i havbruksnæringen.

Følgende tre nye ordninger foreslås:

  1. En videreføring av en justert ordning med utviklingstillatelser som er begrenset til drift på eksponerte lokaliteter. Muligheten til å konvertere utviklingstillatelser til ordinære produksjonstillatelser fjernes. Videre skal tillatelsene bare kunne anvendes på de lokalitetene som man har planlagt å benytte.
  2. Innføring av en ordning for miljøbetinget kapasitetsvekst som åpner for større vekst dersom man oppfyller strenge miljøkrav, slik man i dag gjør etter produksjonsområdeforskriften. Insentivene styrkes ved at vederlaget for vekst reduseres markant.
  3. Etablering av en statlig tilskuddsordning for utvikling av relevant testinfrastruktur for leverandørnæringen, basert på en koordinert kombinasjon av flere eksisterende virkemidler, særlig Sivas Norsk katapult-ordning

Samlet er disse ordningene ment å dekke behovet for statlig involvering i innovasjonsaktivitetene i et bredere spekter av prosjekter enn det ordningen med utviklingstillatelser har gjort.

Les hele rapporten her.

image7ywc.png