Utvalg foreslår endringer i kraftskattereglene (NO)

I juni 2018 nedsatte regjeringen et utvalg (Sanderud-utvalget) som fikk i oppgave å vurdere skattereglene for vannkraftverk. Utvalgets rapport, NOU 2019:16, ble fremlagt 30. september 2019. Det foreslås en rekke endringer i dagens kraftskatteregime, og nedenfor redegjør vi for de mest sentrale punktene i utvalgets forslag.

1. BAKGRUNN
Sanderud-utvalget fikk et bredt mandat til å foreslå endringer i skattereglene for vannkraftverk, bl.a. for å styrke selskapenes incentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer i kraftbransjen.

I tillegg til den ordinære selskapsskatten, er vannkraftnæringen underlagt en rekke særordninger som utvalget har vurdert nærmere. Dette gjelder grunnrenteskatt, naturressursskatt, konsesjonsskatt og konsesjonsavgift, samt eiendomsskatt.

2. UTVALGETS FORSLAG – HOVEDPUNKTER
Det følgende er utvalgets hovedkonklusjoner og forslag. På enkelte punkter har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall, men nedenfor har vi gjengitt de løsningene som flertallet har stilt seg bak.

Grunnrenteskatt:

  • Grunnrenteskatten foreslås videreført som er periodisert overskuddsskatt. Innslagspunktet foreslås imidlertid redusert fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier tilknyttet vannkraft inkluderes i grunnlaget for grunnrenteskatt.
  • Friinntekten skal reflektere en risikofri rente, og foreslås videreført som i dag og fastsettes lik renten på 12 mnd. statskasseveksler uten påslag.
  • Utvalget mener at det bør vurderes å gå over til å beregne grunnrenteskatt på selskapsnivå fremfor kraftverksnivå.

Eiendomsskatt:

  • Det foreslås at grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftanlegg skal være skattemessig nedskrevet verdi av driftsmidlene. Verdien av produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettigheter skal ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Dette vil medføre en betydelig reduksjon i eiendomsskatten for eldre kraftverk der store deler av investeringene er avskrevet.

Konsesjonskraft og konsesjonsavgift:

  • Konsesjonskraft og konsesjonsavgift beregnes uavhengig av lønnsomheten til kraftverket. Dette kan hindre samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer, og utvalgets forslag er derfor at ordningen med konsesjonskraft og konsesjonsavgift avskaffes.

Naturressursskatt:

  • Naturressursskatten vil normalt ikke påvirke selskapenes investeringsincentiv, siden den motregnes krone for krone i statlig selskapsskatt. Utvalget mener det bør vurderes å endre grensen for naturressursskatt, jf. forslaget til endring av nedre grense for grunnrenteskatt.

Særlig om vindkraft:

  • I tillegg til de konkrete forslagene til endringer i dagens kraftskatteregler som er beskrevet ovenfor, har utvalget anbefalt at det bør gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt også for vindkraftverk.

3. PROVENYNØYTRALITET
Utvalgets forslag er anslått å medføre en årlig reduksjon i offentlige inntekter på NOK 630 mill., og motsvarende at selskapenes inntekter vil øke tilsvarende. Dersom omleggingen skal være provenynøytral for det offentlige, tilsier dette ifølge utvalget at skattesatsen for grunnrenteinntekt må økes med 2 prosentenheter til 39 prosent, forutsatt utvalgets forslag til fastsettelse av risikofri friinntektsrente.

4. VEIEN VIDERE
Det er antatt av Finansdepartementet vil sende utvalgets anbefalinger på høring, og deretter komme tilbake med et konkret lovforslag. Siden flere av forslagene innebærer en betydelig endring i inntektsfordelingen mellom stat, kommune og fylkeskommune, vil vi anta at det også kommer forslag til ordninger som vil adressere dette.

Utvalgets rapport kan i sin helhet leses her.

Lawyers

Hugo P. Matre
Sindre Søndenå Andersen
Hallvard Gilje Aarseth

Published

30. September 2019