Finansregulatorisk

Schjødts gruppe for finansielle tjenester bistår norske og utenlandske banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, verdipapirforetak, betalingsforetak, verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond mv. i spørsmål vedrørende konsesjons- og virksomhetskrav, samt øvrige rammebetingelser og regulatoriske forhold.

Vi har omfattende erfaring med å bistå de ulike aktørene i finansmarkedet med problemstillinger relatert til drift og etablering av virksomhet i eller utenfor Norge, blant annet:

Våre tjenester inkluderer:

  • Oppkjøp og restruktureringer av institusjoner i finansmarkedet, samt overføring av virksomhetsområder    
  • Rådgivning med hensyn til virksomhetskrav, herunder organisering, compliance, håndtering av interessekonflikter, god forretningsskikk, vedtekter for verdipapirfond, rapporteringskrav, kapitaldekning mv.  
  • Utarbeidelse, oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjon, herunder kundeavtaler, forsikringsvilkår, forretningsvilkår og interne instrukser og rutiner
  • Kontakt med Finanstilsynet, Finansdepartementet og andre myndighetsorganer, samt prosedyreoppdrag
  • Rådgivning med hensyn til utøvelse av virksomhet, oppfølgning ved stedlig tilsyn, skadeoppgjør i forsikring, utforming av bonusordninger, praktisering av egenhandelsregler mv.

Vi har spesialkunnskaper om gjeldende nasjonale og europeiske regler for finansielle tjenester, og legger stor vekt på å holde oss løpende oppdatert om endringer i myndighetspraksis og nasjonal lovgivning samt kommende endringer fra EU.

Nyheter

Seminarer

Primærkontakter

Bjarne Rogdaberg
Klaus Henrik Wiese-Hansen

Advokater

Andreas Lowzow
Bjarne Rogdaberg
Erling Ueland
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Knut Bergo
Odd Erik Johansen
Birte Berg
Emil Algaard
Filip Kjærheim
Vegard André Fiskerstrand