Finansregulatorisk

Schjødts gruppe for finansielle tjenester bistår norske og utenlandske banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, verdipapirforetak, betalingsforetak, verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond mv. i spørsmål vedrørende konsesjons- og virksomhetskrav, samt øvrige rammebetingelser og regulatoriske forhold.

Vi har omfattende erfaring med å bistå de ulike aktørene i finansmarkedet med problemstillinger relatert til drift og etablering av virksomhet i eller utenfor Norge, blant annet:

Våre tjenester inkluderer:

  • Oppkjøp og restruktureringer av institusjoner i finansmarkedet, samt overføring av virksomhetsområder    
  • Rådgivning med hensyn til virksomhetskrav, herunder organisering, compliance, håndtering av interessekonflikter, god forretningsskikk, vedtekter for verdipapirfond, rapporteringskrav, kapitaldekning mv.  
  • Utarbeidelse, oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjon, herunder kundeavtaler, forsikringsvilkår, forretningsvilkår og interne instrukser og rutiner
  • Kontakt med Finanstilsynet, Finansdepartementet og andre myndighetsorganer, samt prosedyreoppdrag
  • Rådgivning med hensyn til utøvelse av virksomhet, oppfølgning ved stedlig tilsyn, skadeoppgjør i forsikring, utforming av bonusordninger, praktisering av egenhandelsregler mv.

Vi har spesialkunnskaper om gjeldende nasjonale og europeiske regler for finansielle tjenester, og legger stor vekt på å holde oss løpende oppdatert om endringer i myndighetspraksis og nasjonal lovgivning samt kommende endringer fra EU.

Nyheter

Seminarer

Primærkontakter

Bjarne Rogdaberg
Erling Ueland

Advokater

Audun Bondkall
Bjarne Rogdaberg
Erling Christiansen
Erling Ueland
Hugo P. Matre
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Knut Bergo
Odd Erik Johansen
Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Birte Berg
Emil Algaard
Josefin Engström