Fiskeri & Havbruk

Fiskeri og havbruk er Norges nest største eksportnæring og bidrar til betydelig verdiskapning langs hele kysten av Norge. Schjødt har gjennom mange år bistått aktørene i bransjen. Vår bistand omfatter et bredt spekter av tjenester, herunder bransjespesifikk rådgivning, kjøp og salg av virksomheter og tvisteløsning.

Bransjespesifikk rådgivning

Fiskeri og havbruk er gjennomregulerte sektorer. Virksomheten er i stor utstrekning konsesjonspliktig, og bedriftene må forholde seg til et omfattende og til dels komplekst offentligrettslig regelverk. Spesialkompetanse om regulatoriske forhold som kvotesystem, tildelingskriterier og konsesjoner er derfor avgjørende for å kunne yte best mulig rådgivning. I Schjødt er vi opptatt av jevnlig kontakt med næringen og fiskerimyndighetene, slik at vi til enhver tid er oppdatert på de operasjonelle og juridiske utfordringer våre klienter står overfor. Våre advokater skal være løpende oppdatert om bransjens hyppig endrede rammevilkår.

Schjødt har gitt ut kommentarutgaven til akvakulturloven.

Kjøp og salg av virksomhet

De senere år har Schjødt vært rådgiver i flere transaksjoner enn noe annet norsk advokatfirma. Foruten å være blant de ledende norske advokatfirmaene innenfor transaksjonsbistand generelt, er vi også hyppig involvert i transaksjoner spesielt knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Vår spesialistkompetanse om det rettslige rammeverket som virksomhetene er underlagt, representerer et konkurransefortrinn når vi yter bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter i denne næringen. Schjødt yter rådgiving i betydelig omfang til bedrifter, finansinstitusjoner og investorer i forbindelse med finansiering, refinansiering og restrukturering av bedrifter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.  

Tvisteløsning

Schjødt har en av landets sterkeste tvisteavdelinger med en unik track record gjennom mange år. Den beste kompetansen oppnås gjennom spesialisering. Som det første av de største advokatfirmaene har vi derfor samlet vår ekspertise innen prosedyre og tvisteløsning i en egen avdeling. Flere av advokatene i tvisteavdelingen har inngående bransjekunnskap innen fiskeri og havbruk, og er også dedikerte medlemmer i vår arbeidsgruppe for fiskeri og havbruk.

Eksempler på våre tjenester innen fiskeri og havbruk:

 • Søknader om konsesjoner og andre offentlige godkjennelser, så som akvakulturtillatelser, ervervstillatelser, spesielle tillatelser, deltakeradganger og kvoter
 • Bistand i saker som gjelder sanksjoner ved overtredelse av fiskeri- og akvakulturlovgivningen, herunder tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og inndragning
 • Bistand ved utarbeiding av høringsuttalelser
 • Etablering av optimale selskapsstrukturer, bl.a. i lys av fiskerilovgivningens krav til aktivitetskrav og nasjonalt eierskap
 • Miljøspørsmål
 • Teknologibeskyttelse
 • Forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, bl.a. i forbindelse med kjøp av nytt merdanlegg, nye fartøy og annet utstyr
 • Finansieringsløsninger
 • Bistand i forbindelse med kjøp og salg av selskap
 • Skatterettslig rådgivning
 • Konkurranserettslig og EU-rettslig bistand
 • Rådgivning i forbindelse med tvister

Nyheter

Primærkontakter

Stian S. Tennfjord
Tord Fondevik

Advokater

Morten Sandli
Stian S. Tennfjord
Tord Fondevik
Eirik Wold Sund
Tore Fjørtoft