Forsikring

Schjødt er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett og bistår internasjonale og nasjonale livs- og skadeforsikringsselskaper, reassurandører, pensjonskasser, forsikringsformidlere og forsikringstakere. Teamet bistår med alle former for rådgivning og forhandlinger og er i tillegg spesialisert innenfor forsikringsrettslig tvisteløsning. Vi bistår forsikringsselskaper, pensjonskasser og kommersielle forsikringstakere med dekningsvurderinger, forhandlinger og tvisteløsning knyttet til ulike forsikringsprodukter og ulike erstatningsrettslige forhold, blant annet innenfor styreansvar, profesjonsansvar, rådgiveransvar og produktansvar. Våre advokater har også bred kompetanse innen tvister knyttet til livsforsikring og forsikringsbaserte investeringsprodukter, og har representert flere nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper i slike tvister.

Vårt forsikringsteam består av advokater med spesialkompetanse innen forsikring og finansregulatoriske forhold, samt skatterettslige forhold relatert til forsikringsvirksomhet og ulike typer forsikringsprodukter. I tillegg til bred erfaring som kommersielle rådgivere har advokatene på teamet hatt ulike typer tillitsverv, som ledere for kontrollkomite i livsforsikringsselskap, styremedlem i skadeforsikringsselskap mv. Våre advokater har i en årrekke vært rangert blant Norges ledende innenfor forsikring, finansregulatorisk og pensjon, blant annet av Legal 500, IFLR 1000, PLC Which Lawyer og i Finansavisens advokatrangeringer.

Vi har forfattet en rekke bøker og artikler innenfor våre fagfelter, hvorav flere er forfattet i samarbeid med Den norske Revisorforening og Den Norske Aktuarforening. Flere av våre bøker og artikler er referert til i rettspraksis, i forarbeider til lover og av andre forfattere av juridisk faglitteratur.

Eksempler på våre tjenester innenfor forsikring:

 • Etablering, omdanning, deling og avvikling av forsikringsselskaper og pensjonskasser
 • M&A, porteføljeoverdragelser og restruktureringer av forsikringsselskaper og pensjonskasser
 • Bistand med etablering av norske filialer og grensekryssende forsikringsvirksomhet
 • Produktutvikling, vilkårsutforming, produktdokumentasjon, vurdering av skattemessige forhold for forsikringsselskap og forsikringstakere
 • Vurdering og håndtering av rådgivningsansvar overfor forsikringstakere
 • Bistand med alle former for finansregulatoriske problemstillinger
 • Bistand med inngåelse av samarbeids- og distribusjonsavtaler, herunder avtaleutforming og kommersielle forhandlinger
 • Skatterettslige vurderinger knyttet til nye produkter, løpende forretningsvirksomhet, restruktureringer og avvikling av forretningsvirksomhet i Norge
 • Bistand knyttet til etablering, omdanning og avvikling av forsikringsvirksomhet i Norge
 • Skadebehandling og tvisteløsning relatert til livs- og skadeforsikring, herunder bistand knyttet til dekningsvurderinger, regress og tredjemannsansvar
 • Rådgivning og tvisteløsning knyttet til investeringsbaserte forsikringsprodukter

Nyheter

Primærkontakter

Klaus Henrik Wiese-Hansen
Per M. Ristvedt

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Christian Fredrik Michelet
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Per M. Ristvedt
Birte Berg