Offentlige kontrakter

Stat, fylkeskommuner, kommuner og offentlige foretak inngår kontrakter for hundrevis av milliarder hvert år. En stor andel kommersielle aktører har offentlige kontrakter i sin portefølje. Offentlige kontrakter har til felles at en offentlig aktør er part, og omfatter altså enhver avtale med en offentlig part (eksempelvis investering, salg, leie), og ikke bare kontrakter om innkjøp. Slike kontrakter er heller ikke begrenset til forhandling og avtaleinngåelse, men omfatter hele livsløpet til en kontrakt med en offentlig part, også en eventuell tvist.

Offentlige kontrakter reiser en rekke særlige spørsmål om kontraktsinngåelse, kontraktens innhold, oppfyllelse og hvilke endringer som kan gjøres. Anbudsreglene innebærer for eksempel at man ikke kan inngå kontrakt direkte uten forutgående konkurranse. I tillegg kan det også være særskilte offentligrettslige krav til avtaleinngåelsen, kompetansespørsmål og formkrav, eller til at kontraktinngåelsen krever særskilt godkjennelse av et kompetent organ eller følger nærmere bestemte prosedyreregler. Til kontraktens innhold er det et krav om at den ikke skal innebære en restriksjon etter EØS-retten eller noen form for subsidie fra den offentlige til den private kontraktsparten. Det kan også for offentlige kontraktsparter være et krav om at miljø, innovasjon eller andre hensyn skal reflekteres i kontrakten, og uansett at de generelle forvaltningsrettslige prinsippene om likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet er gjenspeilet i kontrakten og oppfyllelsen av den. Oppfyllelsen vil kunne være underlagt et særskilt håndhevingsregime eller offentlige tilsyns- og kontrollregimer, inkludert EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel. Der det offentlige er kontraktspart kan det også reises særskilte spørsmål ved refinansiering, salg, konkurs eller avslutning av kontrakt.

Det offentlige har sterkt kommersielt engasjement på områder som bygg og anlegg, infrastruktur, digitalisering, helse og miljø/avfall. Disse industriområdene krever typisk tverrfaglig kompetanse i kontrakt, konsesjoner, arbeidsrett, M&A, finans, EØS-rett og tvist.

Vårt hovedmål med satsingen på offentlige kontrakter er å kunne bistå våre klienter gjennom hele livsløpet til en offentlig kontrakt. Vår bistand omfatter både offentlige aktører som er underlagt et omfattende og krevende regelverk, og private aktører som må forholde seg til reguleringene både ved inngåelser og gjennomføring av avtaler med det offentlige. Schjødt kjenner alle delene av livsløpet til offentlige kontrakter og de utfordringene som typisk møtes i de enkelte fasene. Derfor er vi godt rustet til å kunne tilby de beste rådene. Vi ser den offentlige kontrakten som en helhet og forstår de særlige utfordringer som sektoren reiser.

Arbeidet med offentlige kontrakter involverer regelmessig betydelige verdier og/eller gjelder spørsmål av stor viktighet. I slike saker kan Schjødts utredningsgruppe på kort varsel avgi betenkninger, secondopinions, utredninger og lignende. Utredningsgruppens medlemmer er advokater med tung akademisk og vitenskapelig erfaring. Medlemmene står bak en rekke akademiske publikasjoner, og har lang erfaring med å skrive betenkninger, utredninger m.m. i konkrete saker, herunder saker som gjelder offentlige aktører. Flere av gruppens medlemmer har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo og Justisdepartementets lovavdeling. Ved å kombinere den erfaring gruppens medlemmer har som advokater med deres erfaring med utrednings- og forskningsarbeider, kan vi tilby unik ekspertise for store og komplekse oppdrag.

I tillegg har vi en av landets sterkeste entreprisegrupper som bistår blant annet ved inngåelse av kontrakter, forhandlinger, anskaffelser og sluttoppgjør.

Nyheter

Primærkontakter

Thomas Nordby
Hallvard Gilje Aarseth

Advokater

David Særsten Brambani
Hallvard Gilje Aarseth
Hugo P. Matre
Thomas Nordby
Tore Fjørtoft
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12