Utredningsgruppe

Flere av våre klienter står overfor juridiske problemstillinger som involverer betydelige verdier og/eller gjelder spørsmål av stor viktighet. Vi har tatt konsekvensen av dette og har opprettet en utredningsgruppe som på kort varsel kan avgi betenkninger, second opinions, utredninger og lignende.

Ved å etablere en slik gruppe ønsker vi å tilby markedet tilgang til et tungt vitenskapelig miljø som kan bistå i større og/eller komplekse saker. Vi er så langt det eneste norske advokatfirmaet som har samlet sin spisskompetanse i ett fagmiljø. Gruppens medlemmer er også tilgjengelige som voldgiftsdommere.

Utredningsgruppens medlemmer er advokater med tung akademisk og vitenskapelig erfaring. Medlemmene står bak en rekke akademiske publikasjoner, og har lang erfaring med å skrive betenkninger, utredninger m.v. i konkrete saker. Ved å kombinere den erfaring gruppens medlemmer har som advokater med deres erfaring med utrednings- og forskningsarbeider, ønsker vi å tilby unik ekspertise for større, mer komplekse oppdrag.

Utredningsgruppens medlemmer har som en av sine oppgaver å skrive artikler og bøker. Vi ønsker å bidra i den faglige, juridiske debatten, både knyttet til dagsaktuelle temaer og til temaer av mer grunnleggende karakter.

Gruppen har også ansvaret for det juridiske opplæringsprogrammet i vårt interne opplæringsprogram, Schjødt Academy, og flere av gruppens medlemmer driver også ekstern foredragsvirksomhet.

Nyheter

Primærkontakter

Knut Bergo

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Bjarne Rogdaberg
Erik Titlestad Monsen
Hallvard Gilje Aarseth
Hugo P. Matre
Knut Bergo
Marie Nesvik
Olav Kolstad
Sven Eriksrud
Thomas Horn