Amund Bjøranger Tørum

Amund Bjøranger Tørum

Partner, Dr. juris, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Amund arbeider primært med prosedyre, tvisteløsning og prosjektrådgivning knyttet til olje & gass, offshore, shipping, entreprise og infrastruktur. Han har de siste 10 årene vært prosessfullmektig i mer enn 40 voldgiftssaker, bl.a. profilerte offshoretvister, tvister mellom rettighetshavergrupper, og internasjonale voldgiftssaker (ad hoc, ICC, SCC og UNCITRAL). Han har også erfaring med grenseoverskridende ("cross-border") tvister for norske domstoler, herunder saker om jurisdiksjon og lovvalg. Han er rangert som en ledende advokat innenfor disse områdene av bl.a. Legal500, Chambers, Best Lawyers og Finansavisen. Han oppnevnes jevnlig som voldgiftsdommer. Amund fikk møterett for Høyesterett i 2017.

Amund er dr. juris i kontraktsrett og formuerett, og han har publisert en rekke arbeider innenfor kontraktsrett, formuerett, petroleumsrett og prosess/voldgift, bl.a. boken Direktekrav (doktoravhandling) og Petroleumsloven med kommentarer (medforfatter). Han har tidligere vært universitetsstipendiat, førsteamanuensis og postdoc ved Juridisk Fakultet (UiB), der han var ansvarlig for offshorekontrakter, entreprise, internasjonal kontraktsrett og voldgift. Amund har tidligere arbeidet som advokat i Talisman Energy og som partner i Kvale. 

RANGERINGER

Chambers & Partners:

 • Dispute Resolution: "Amund Bjøranger Tørum has impressive expertise in offshore construction litigation. "I am confident I am getting the absolute best legal advice when I speak to him," enthuses one client."
 • Oil & Gas: "Practice head Amund Bjøranger Tørum moves up the rankings thanks to enthusiastic client feedback. They say: "You can rely on getting a thorough answer which you can trust".
 • Oil & Gas: "Practice head Amund Bjøranger Tørum is widely respected as an authority on oil and gas regulatory issues. His practice encompasses drilling contracts, offshore construction and litigation. He is frequently appointed as an arbitrator."

Legal 500:

 • "The offshore construction practice, headed by the ‘extremely skilled’ and ‘strategically minded’ Amund Bjøranger Tørum, is ‘excellent on all levels’

Bestlawyers:

 • Voted Norwegian 'Lawyer of the Year - Oil & Gas' 2016 by peers

NØKKELKOMPETANSE

 • Kontraktsrett og formuerett
 • Tvisteløsning i kommersielle tvister; prosedyre og voldgift
 • Olje & gass
  - Petroleumsrett og regulatoriske spørsmål
  - Samarbeidsavtalen
  - Tvister mellom oljeselskaper og selskapsgrupper knyttet til bl.a. transport, tie-in-avtaler, unitisering, målefeil og allokering
 • Offshore
  - Fabrikasjon: Prosjektrådgivning og tvisteløsning til oljeselskaper og leverandører i en rekke offshore utbyggingsprosjekter og modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel og i andre petroleumsprovinser, bl.a. i UK og Danmark.
  - FPSO og FSO-kontrakter
  - Riggkontrakter
  - Subseakontrakter
  - Fjerningskontrakter (decommissioning) i Norge og UK
 • Shipping
  - Bygging og ombygging av skip
  - Design av skip
 • Entreprise, infrastruktur og OPS
  - Infrastruktur-prosjekter og OPS; involvert i 3 av de 4 OPS-prosjektene for veiutbygging.
  - Joint ventures/arbeidsfellesskap

FOREDRAG

 • Utfylling med bakgrunnsretten og betydningen av «kontraktens system», Foredrag på Privatrettssymposiet 2019
 • Forholdet mellom erstatningsreglene i og utenfor kontrakt, Nordisk Juristmøte 2018, Helsinki
 • Foredrag på Byggebransjens Faglig Juridiske Råds (BFJR) symposium 14. november 2017 (Bergen): "Produktansvar i en industrialisert bygge- og anleggsvirksomhet"
 • Norsk ad hoc-voldgift i en brytningstid; særlig om internasjonale tvister og NOMA "Best Practice", Petroleumsjuridisk seminar 2017
 • Særskilte utfordringer ved bruk av norsk ad hoc voldgift i internasjonale tvister, seminar om voldgift i Norden i regi av Schjødt og Roschier 18. februar 2015
 • Leverandørens fleksibilitet i NSC 05; særlig om endringer, suspensjon og utskiftning av spread", foredrag 22. januar 2014 på Sjørettsseminar i regi av Nordisk Institutt for Sjørett
 • Presentation for the International Bar Association (IBA), International Construction Projects (ICP), Oslo 12 May 2013: "Norwegian (offshore) construction contracts - selected topics"
 • Endringer i forskrift om andres bruk av innretninger - hva er nytt? Foredrag på Schjødts frokostseminar i Stavanger 22. januar 2013
 • Bygging og leie av FPSOer; kontraktuelle og regulatoriske utfordringer i trekanten verksted-eier- leietaker, Petroleumsjuridisk klubb i Stavanger 2012
 • Forbehold og revisjonsterskler; særlig om Veisaltdommen, Petroleumsjuridisk seminar i Bath 2011
 • Forutsetningslærens anvendelse i entrepriseforhold, Entrepriserettslig forening i Oslo 2010

ERFARING OG VERV

 • Redaktør i Tidsskrift for Forretningsjuss (TfF) fra 2016
 • Deltok i EU-prosjektet Study Group on an European Civil Code, arbeidet som ledet fram til Draft Common Frame of Reference ("DCFR") fra 2002-2006. Han deltar nå i prosjektet Nordic Restatement of Contract Law.
 • Medlem av advokatforeningens lovutvalg for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.
 • Voldgiftsdommeroppdrag; han ble i 2011 sertifisert som internasjonal voldgiftsdommer.

PUBLIKASJONER

 • Interpretation of Commercial Contracts, Universitetsforlaget 2019
 • "Best practice" i norsk og nordisk voldgift og NOMAs Guidelines, trykket i Festskrift til Mads Bryde Andersen (København, 2018)
 • Offshore contracts — the effect of the "system" of the contract and the background law in the interpretation process, JV 2018, s. 163-190
 • Norsk ad hoc voldgift i en brytningstid, Tidsskrift for forretningsjus 02/2017 (Volum 22)
 • When may an arbitration agreement be invoked by or against a third party? Paper presented on the International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA XX), Copenhagen (2017)
 • Forholdet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar, innlegg på det Nordiske Juristmøte (2017)
 • Bør tvisteloven legge bedre til rette for «storkravprosess»? Sammen med Ingvald Falch, LoR 2015 nr. 5
 • The Exceptions in CISG Article 2 (e)for ‘Ships’ and ‘Vessels’ – Particularly on Sales of Offshore Units and Construction of Shipsand Offshore Units, Published in Tribute Book to Joseph Lookofsky (Copenhagen 2015)
 • Provokasjoner, begjæringer om bevistilgang og edisjonsplikt; tvistelovens modifiserte "discovery", Tidsskrift for Forretningsjus (2015)
 • "Voldgiftsavtalens subjektive grenser: Når kan den påberopes av eller overfor tredjemann?" Trykket i boken Avtalt prosess. Voldgift i praksis (2015)
 • Additional payment based on "hardship" in "construction sales contracts" (EPC-contracts) governed by CISG? The article is published in The CISG Convention and Domestic Contract Law (edited by Mads Bryde Andersen and Joseph Lookofsky, Copenhagen (2014)
 • "Incorporation of Arbitration Clauses: Norwegian Law Perspective," PLC Multi-jurisdictional Guide to Arbitration (2010)
 • Kommentarer i Rettsdata til tvisteloven kapittel 2 og 9 (2014)
 • Sammenlignende analyser av entreprise og fabrikasjon, Tidsskrift for Forretningsjuss (2010)
 • Petroleumsloven med kommentarer (medforfatter), Universitetsforlaget
 • Principles of European Law - Lease of Goods (medforfatter), European law publishers (2007)
 • Luganokonvensjonens autonome verneting for direktekrav, i festskrift til Helge Johan Thue (2007)
 • Direktekrav - særlig ved kjøp, tilvirkning og entreprise, Universitetsforlaget (2007)
 • Kravet til angivelse av mangelen som vilkår for fristavbrudd ved reklamasjon og foreldelse - illustrert med reklamasjon på "symptomer" ved skipsbygging, oljefabrikasjon og entreprise, Tidsskrift for Forretningsjuss (2007)
 • Den nordiske obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett, Tidsskrift for Rettsvitenskap (2006)
 • Bidragsyter og medredaktør i Håkonarmål (2006)
 • Produktansvar i kjøpsrettslige klær, Tidsskrift for Rettsvitenskap (2006)
 • CISG; unntakene for "ships" og "vessels", Tidsskrift for Forretningsjuss (2005)
 • Back-to-back; særlig om såkalt PFI (OPS) ved veiutbygging, Lov og Rett (2005)
 • Kommentarer til Norske Lov, Norsk Lovkommentar
 • Entreprenørvederlaget, Lov og Rett (2003)
 • Tid for revisjon av foreldelsesloven? Lov og Rett (2003)
 • Konsekvens i formueretten, Jussens Venner (2001)
 • Kontrakters relativitet, Lov og Rett (2001)

Fagområder