Erik Titlestad Monsen

Erik Titlestad Monsen

Partner, Dr. juris, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Eriks kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig avtalerett, alminnelig og spesiell kontraktsrett, alminnelig obligasjonsrett, erstatningsrett, tingsrett, panterett og gjeldsforfølgningsrett. I tillegg har han en særskilt kompetanse vedrørende kravstyper i randsonen av avtaleretten og erstatningsretten, herunder restitusjonskrav, f.eks. tilbakebetaling av ulovlige avgifter, og andre monetære sanksjoner enn erstatningskrav, f.eks. berikelseskrav på immaterialrettens og markedsføringsrettens område. Han har også en spisskompetanse innen juridisk metode og rettsteori.

Erik var professor ved Universitetet i Bergen fra 2009 til 2019, med et undervisningsansvar knyttet til bl.a. kontraktsrett og juridisk metode. Han har også vært professor II ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Videre har han erfaring som dommerfullmektig, universitetslektor, førsteamanuensis, postdoktor, advokatfullmektig i BAHR (2000-2001) og advokatfullmektig og advokat i Simonsen Vogt Wiig (2013-2016). Han har dessuten vært hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (2011-2016). Erik er cand. jur. fra Universitetet i Bergen (1999), og fra samme universitet har han en juridisk doktorgrad (dr. juris) i læren om berikelseskrav (2006). Hans vitenskapelige produksjon ligger særlig innen kontraktsrett, erstatningsrett, rettskildelære og læren om restitusjons- og berikelseskrav.

Utvalgte publikasjoner

Bøker:

 • Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet, Cappelen Damm Akademisk, 2007
 • Innføring i juridisk metode og oppgaveskriving, Cappelen Damm Akademisk, 2012

Artikler:

 • Passing-on unlawful charges: Still no small matter, European Public Law 2019 (medforfatter: Magnus Strand, Uppsala Universitet)
 • Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid, Tidsskrift for forretningsjus 2018
 • Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område, Jussens venner 2018
 • Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene, Tidsskrift for erstatningsrett 2017
 • Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten, Jussens venner 2012
 • Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract, European Review of Private Law 2011
 • Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt, Tidsskrift for rettsvitenskap 2011
 • Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade, Jussens venner 2010
 • Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser, Jussens venner 2010
 • Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen), Jussens venner 2010
 • Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann, Tidsskrift for erstatningsrett 2007
 • Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag, Jussens venner 2005

OFFENTLIG UTREDNING

 • NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær)

Fagområder