Oddleif Torvik

Oddleif Torvik

Senioradvokat, PhD, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Oddleif er senioradvokat i firmaets skatteavdeling. Han har doktorgrad i skatterett fra Universitetet i Bergen på avhandlingen "Arm’s length distribution of operating profits from intangible value chains", en studie av hvordan multinasjonale foretak for skattemessige formål må fordele superprofitt fra unike og verdifulle immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, mv.) mellom jurisdiksjonene hvor foretakene har tilstedeværelse. Avhandlingen omhandler aktuelle spørsmål i internasjonal skatterett. Kontroll av konserners internprising knyttet til immaterielle eiendeler er et satsingsområde for norske skattemyndigheter.

Oddleif har master i regnskap og revisjon (HRS) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har bred erfaring fra arbeid innen skatterett siden 2006. Oddleif sitt spesialområde er internasjonal skatterett, med hovedvekt på prising av konserninterne transaksjoner. Han bistår i alle typer internprisingssaker, inkl. prising av immaterielle eiendeler, kostnadsdelingsavtaler, restruktureringer, konserninterne tjenester og lån, inntektsallokering til lokal distribusjonsenhet, fast driftssted mv. Han har også jobbet mye med alminnelig bedriftsbeskatning og employee benefits (inkl. opsjonsordninger for ansatte mv.) og har erfaring med særskatteregimene for petroleumsvirksomhet, shipping og kraftbransjen.

Oddleif bistår også innen regnskapsrett (GRS/IFRS), typisk hvor det ønskes en uavhengig vurdering av regnskapsspørsmål, samt ved rettslige spørsmål som berører verdsettelser. Han har også erfaring fra arbeid med selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, odelsrett og småkraftutbygging, herunder verdsettelse av fallrettigheter.

Før han begynte i Schjødt, arbeidet Oddleif som advokatfullmektig i skatteavdelingene til advokatfirmaene Wiersholm og Thommessen, samt som doktorgradsstipendiat ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Oddleif er tilknyttet institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH som Associate Professor på deltidsbasis. Han er, og har gjennom en årrekke vært, en aktiv foreleser i norsk bedriftsbeskatningsrett og internasjonal skatterett og internprising ved NHH. Han holder også skatterettslige innlegg ved andre institusjoner som gjesteforeleser, og veileder studenter som skal skrive masteroppgave innen skatterett og internprising.

NØKKELKOMPETANSE

  • Norsk og internasjonal skatterett
  • Internprising: bistand med utforming av skatteoptimale verdikjedestrukturer, utarbeidelse av konserninterne avtaler og internprisingsdokumentasjon, forhandlinger (MAP- og APA-saker), bistand ved bokettersyn, klage ved endringsligning, prosess, samt løpende internprisingsspørsmål, som f eks valg av internprisingsmetode, sammenligningsgrunnlag, risikospørsmål, strategier mv.
  • Regnskapsrett (GRS/IFRS)
  • Odelsrett

Fagområder