Olav Kolstad

Olav Kolstad

Partner, Dr. juris, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Faglig leder - EU og Konkurranse

Olav har vært partner i Schjødt siden 2012. Han er spesialisert innenfor konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass.

Olav er cand. Jur fra Universitetet i Oslo. I 1999 tok han også en doktorgrad i konkurranserett ved Universitetet i Oslo. Olav var professor ved Universitetet i Oslo frem til 2011. Han har også erfaring fra Norsk Hydros juridiske kontor i perioden 1998-2001 og som partner i Kvale fra 2009-2012.

Olav er medforfatter av Norsk Konkurranserett Bind 1 og 2, og har publisert en rekke arbeider innen konkurranserett og EU/EØS-rett. Olav har bred erfaring med rådgivning for klienter knyttet til konkurranserettslige og EU/EØS-rettslige spørsmål, og har også erfaring fra rådgivning innen olje og gass. Han har erfaring fra rådgivning i saker som har vært behandlet av Konkurransetilsynet og fra saker som har vært behandlet av ESA og Kommisjonen. Olav er rangert som en av de ledende advokatene innen EU og konkurranserett, bl.a. i Legal500 og Chambers.

NØKKELKOMPETANSE

 • Rådgivning knyttet til forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid og forbudet mot misbruk av dominerende markedsstilling
 • Melding mv. av foretakssammenslutninger etter konkurranseloven
 • EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og etableringsreglene
 • Statsstøtte
 • Petroleumsrett

PUBLIKASJONER

 • "Gruppefritaket for avtaler mellom linjerederier i EF's konkurranserett", i Askheim m fl: "Skipsfart og samarbeid", Sjørettsfondet 1991
 • "Samhandelskriteriet i EØS-avtalens artikkel 53 og 54", LoR 1996 s 407.
 • "Fra konkurransepolitikk til konkurranserett, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1998.
 • "Konkurranselovens konkurransebegrensningskriterium", Tidsskrift for forretningsjus 1999 s 80.
 • "Kontraktsrett I - Forelesninger over kjøp - Forelesningsmateriale", Institutt for privatretts stensilserie Serie B nr 26, 2001
 • "Konkurranselovens forbud mot pris-, anbuds- og markedsdelingssamarbeid", i Jussens Venner hefte 1/2002
 • "Oppgjør etter heving i forbrukerkjøp. Rt. 2002 s. 173" Nytt i privatretten 2002(2) p. 4-6.
 • "Assessing Network Effects of Exclusive Purchasing Agreements under Article 53(1) EEA", European Law Reporter, Februar 2003 no 2, s 52-55 (together with Helge Stemshaug)
 • "Avtaler om eksklusiv kjøpsplikt og nettverkseffekt etter EØS-avtalens artikkel 53, LoR 2003" s 257.
 • "EØS-rett", 2. utgave, sammen med Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn, kapittel 23-28, s. 468-622
 • "EØS-rettslig vurdering av hjemfallsinstituttet", NOU 2004:26 s. 209-253
 • "Konkurranseloven som virkemiddel til å fremme "forbrukernes interesser"", TfR 2005 s 1-94
 • "Pristiltaksloven" i Norsk Lovkommentar 2005 s. 2326-2327

Fagområder