Per M. Ristvedt

Per M. Ristvedt

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Avdelingsleder - tvist

Per M. Ristvedt er partner i Schjødt og arbeider ved Oslo-kontoret. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2002. Pers hovedområder er rådgivning innen kontrakts- og formuesrett, forhandlinger og prosedyre/voldgift. Han er spesialist og anses som ledende innen tvisteløsning. Han har lang erfaring med tvister som blant annet gjelder selskapsrett, oppkjøp og M&A, børs- og verdipapirrett, kontraktsrett, fast eiendom, ansvarssaker (herunder styreansvar) og forsikring samt sjørett og offshore. Per har omfattende internasjonal erfaring fra en rekke land, blant annet har han vært norsk Generalkonsul i vest-Japan samt leder for Wikborg Reins kontor i Singapore. Per har også omfattende erfaring som styremedlem, både i norske og utenlandske selskaper.

Per M. Ristvedt er forfatter av en rekke juridiske fagbøker og artikler. Han er også en anerkjent foredragsholder for både advokater og klienter/bedrifter. Før han begynte i Schjødt var Per partner i Wikborg Rein, hvor han i flere år også var firmaets Managing Partner. Per ble cand. jur. i 1991, etter å ha vært vitenskapelig assistent ved det juridiske fakultetet i Oslo. Han har senere hatt studieopphold utenlands, blant annet ved Harvard Law School, Harvard Business School og Wharton University of Pennsylvania.  

Nøkkelkompetanse

 • Bred erfaring innenfor tvisteløsning, herunder selskapsrett, oppkjøp og M&A, børs- og verdipapirrett, fast eiendom, kontraktsrett samt shipping og offshore
 • Betydelig erfaring med voldgiftssaker
 • Omfattende erfaring innenfor forhandlinger i forskjellige land i Europa, Asia og USA
 • Bred erfaring med ulike typer kontraktsforhold
 • Betydelig erfaring som styremedlem og styreleder 

Publikasjoner

 • Opplysningsplikten ved forhandlinger mellom profesjonelle parter, Tidsskrift for Forretningsjus 2021
 • En kommentar til Ulf-Einar Staalesens artikkel om rettsmekling, Lov og Rett 2020
 • Informasjonsansvarsdom III og IV - ytterligere utvikling og avklaring av rettstilstanden, Lov og Rett 2017
 • Bevistilgang i voldgift, Tidsskrift for Forretningsjus 2015
 • Informasjonsansvarsdom nr. 2 – avklaring og sementering av rettstilstanden, Lov og Rett 2015
 • Provokasjoner, begjæringer om bevistilgang og edisjonsplikt; tvistelovens modifiserte "discovery", Tidsskrift for Forretningsjus 2015
 • Når blir en voldgiftsdommer inhabil av kommersielle grunner? Bidrag i boken "Avtalt prosess – voldgift i praksis", Universitetsforlaget 2015
 • Bevisforbud i rettsmekling, Advokatbladet 2015
 • "Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold", Gyldendal Akademisk 2014
 • Hva kjennetegner advokater som er gode forhandlere?", Lov og Rett 2014
 • "Betydningen av de begivenhetsnære bevis i bevisbedømmelsen av sivile saker", Tidsskrift for Forretningsjus 2013
 • "Advokaten i rettsmekling", Cappelen Damm Akademisk 2013
 • "Reforhandling av avtaler", Tidsskrift for Forretningsjus 2012
 • "Informasjonsansvarsdommen - en ny rettstilstand for ansvarsforsikringsselskapers krav", Lov og Rett 2008
 • "Tvisteloven - sett fra et advokatperspektiv", Tidsskrift for Forretningsjus 2008
 • "Alternativ tvisteløsning", Cappelen Akademisk Forlag 2008
 • Juridiske forhandlinger: argumentasjon og retorikk. Bidrag i boken "Retorikk, juss og rettferdighet", Forlag 1 2007
 • "Ambisjonsnivåets betydning i forhandlinger", Tidsskrift for Forretningsjus 2006
 • "Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold", Tidsskrift for Forretningsjus 2005
 • "Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold", Cappelen Akademisk Forlag 2003
 • "Bukkebo-dommen - betydningen av Høyesteretts første dom vedrørende avhendingsloven § 3-9 annet punktum", Lov og Rett 2003
 • Empirisk studie av norske advokaters stil og effektivitet som forhandlere, Advokatbladet 2003
 • "Tilsidesettelse og lemping av forliksavtaler", Tidsskrift for Forretningsjus 1997
 • "Sikkerhetsstillelse etter tvistemålsloven § 182", Lov og Rett 1996
 • "Overføring av skip til Norsk Internasjonalt Skipsregister", MarIus 1991

Fagområder