Tore Fjørtoft

Tore Fjørtoft

Partner, PhD, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Tore er tilknyttet firmaets avdeling for Fusjoner & Oppkjøp (M&A). Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig selskapsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, gjeldsforfølgningsrett og EU/EØS-rett. I tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse og spisskompetanse innen den offentligrettslige reguleringen av fiskeri og havbruk.

Tore har en juridisk doktorgrad (PhD) i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på dette området. Han foreleser i selskapsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans vitenskapelige produksjon ligger særlig innenfor selskaps- og samvirkeretten, men han har også publisert artikler på andre områder.

Tore har lang erfaring med lovarbeid, både som lovrådgiver i Justisdepartementet og som leder og medlem av lovutvalg. Han har ansvar for noteverket til utvalgte lover i lovsamlingen. Han holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagområder, for både private og offentlige aktører.

Tore er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk.

PUBLIKASJONER

 • Grunnloven § 101, i "Grunnloven – Historisk kommentarutgave 1814–2016", Universitetsforlaget 2020
 • "Tillatelser til kommersielt fiske", Tidsskrift for forretningsjuss 2018
 • "Deltakaransvar i selskapsforhold", Pacta 2016
 • "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak", PhD-avhandling,
  Gyldendal 2014
 • Sammenslutningsrett (medforfatter), i "Knophs oversikt over Norges rett", Universitetsforlaget 2014
 • Norway and Scandinavian Countries (medforfatter), i "International Handbook of Cooperative Law", Springer Verlag 2013
 •  "Samvirkeforetak - reglene om økonomiforhold, skatt og avgift" (medforfatter), Gyldendal 2009
 • "Inkassoreforma", Lov og Rett 2004
 • "A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway" (medforfatter), Review of International Co-operation 2003
 • "Cooperative Law in Norway - Time for Codification?" (medforfatter), Scandinavian Studies in Law 2003
 • "Noen hovedpunkter i Samvirkelovutvalgets utredning" (medforfatter), Lov og Rett 2002
 • "Ansvarsgjennombrot - eit spørsmål om selskapsrettsleg identifikasjon?", Jussens venner 1997

OFFENTLIGE UTREDNINGER

 • E-tinglysingsgruppen - arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet for å vurdere hvilke lovendringer som er nødvendige for å legge til rette for elektronisk tinglysning. Utredningen  med lovforslag ble levert i juni 2010. (medlem)
 • NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere (leder)
 • NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak (sekretær)

PROPOSISJONER

 • Prop. 130 L (2009-2010) Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal) (medvirkning)
 • Ot.prp. nr. 42 (2008-2009) Om lov om endringar i tomtefestelova (hovedansvar)
 • Ot.prp. nr. 18 (2007-2008) Om lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.) (medvirkning)
 • Ot.prp. nr. 21 (2006-2007) Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova) (hovedansvar)
 • Ot.prp. 60 (2005-2006) Om lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) (medvirkning)
 • Ot.prp. nr. 63 (2004-2005) Om lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.) (hovedansvar)
 • Ot.prp. nr. 38 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 omforeldelse av fordringerog finansavtalelova m.m. (hovedansvar)
 • Ot.prp. nr. 13. (2002-2003)Om lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.  (medlem av interdepartemental arbeidsgruppe som utarbeidet proposisjonen)
 • Ot.prp. nr. 115 (2001-2002) Om lov om endringar i inkassolova (hovedansvar)
 • Ot.prp. nr. 67 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (hovedansvar)
 • Ot.prp. nr. 15 (2000–2001) Om lov om stiftelser (stiftelsesloven) (medvirkning)

Fagområder