Forslag til ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget har lagt frem sin utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lovforslaget inneholder en rekke endringer som har betydning for private aktører i deres møte med offentlig forvaltning.

 • Økt tilgjengelighet
  Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967. Lovforslaget bygger på at forvaltningens saksbehandling bør være god, tillitsskapende og effektiv. Et hovedsiktemål er å gjøre reglene om offentlig forvaltning mer tilgjengelige både for forvaltningen og folk flest.
 • Ny lov for hele forvaltningen
  Loven skal først og fremst gjelde for forvaltningsorganer som hører til staten, fylkeskommunene og kommunene, uansett hvilken virksomhet de driver. Private eller offentlige virksomheter som er organisert utenfor forvaltningsapparatet, skal bare omfattes av loven når de utøver offentlig myndighet.
 • Større adgang for forvaltningen til å dele taushetsbelagt informasjon
  Det foreslås regler om blant annet habilitet, taushetsplikt og saksforberedelse i saker om enkeltvedtak eller forskrift. En endring sammenlignet med dagens lov er forslaget om en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen, innenfor de rammer personvernforordningen setter. Nytt er også regler om klarspråk, særlige regler for kollegiale organer (nemnder) og mer utfyllende regler om saksbehandlingen i forskriftssaker.
 • Mindre endringer i dagens klageregler
  Reglene om klage foreslås i det vesentlige videreført. Når det gjelder statlige organers prøving av kommunale enkeltvedtak, skal statlige organer bare kunne overprøve skjønnet dersom nasjonale eller vesentlig regionale hensyn tilsier det, eller dersom vedtaket er klart urimelig for en part. Videre har utvalget understreket viktigheten av at klageinstansen har en organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. Dette skal bidra til å sikre at klageren får en reell toinstansbehandling.
 • Lovfesting av ulovfestede regler
  Utvalget foreslår også å lovfeste regler om delegasjon av myndighet, om myndighetsmisbruk, om adgangen til å knytte vilkår til avgjørelser om tildeling av ytelser og om ugyldighet. Dette er regler som i dag i stor grad er ulovfestet.
 • Fjerning av adgangen til å få dekket sakskostnader
  Utvalget går ikke inn for å videreføre dagens regler om dekning av sakskostnader. Om forslaget vedtas, er dette en prinsipiell og praktisk viktig endring sammenlignet med gjeldende rett.
 • Innsynsreglene samles
  Reglene om partsinnsyn flyttes over til offentleglova, som i så fall får korttittelenl «innsynslova». Partens rett til innsyn skal være like vidtrekkende som i dag.
 • Økt digitalisering
  Forslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte reglene er teknologinøytrale. Det er lagt til rette for helautomatisert saksbehandling der det egner seg, og det foreslås at beslutningssystemers rettslige innhold som hovedregel skal være offentlig tilgjengelig.
 • Forslag om retningslinjer for uavhengige organer
  Utvalget drøfter bruken av "uavhengige organer" i statsforvaltningen og trekker opp retningslinjer for organiseringen og fremtidig etablering av slike organer.

 

Les utvalgets utredning her.

Primærkontakter

Tore Fjørtoft
Hallvard Gilje Aarseth
Thomas Nordby
Pernille Sandberg Drtina

Publisert

15. mars 2019