Publikasjon: Norsk konkurranserett

Verket gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EF-retten.

Bind I behandler først forbudene mot konkurransebegrensende atferd, og deretter Konkurransetilsynets og ESAs/EF-Kommisjonens kontroll med fusjoner, oppkjøp og joint ventures.

Bind II dekker konkurranselovgivningen i Norge, og omfatter EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Blant temaene er selvinkrimineringsvernet, myndighetenes veiledningsplikt og den materielle vedtakskompetansen.

Forfatter: Olav Kolstad m.fl.
Forlag: Universitetsforlaget
År: 2006-2007

Kompetanseområder

Advokater

Olav Kolstad

Publisert

02. januar 2006