Ansiennitet i vinden

Ansiennitet er i vinden om dagen. Hittil i år har det blitt avsagt to avgjørelser i lagmannsretten, Skanska-saken og Bravida-saken, som har skapt særlig diskusjon rundt fortolkningen og anvendelsen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2. Av disse er den ene, Skanska-saken, tillatt fremmet for Høyesterett. Spørsmålet vedrørende fortolkningen av ansiennitetsprinsippet, og nærmere bestemt Hovedavtalen § 8-2, skal videre behandles av Arbeidsretten 20. august i år, i forbindelse med sak vedrørende oppsigelser i NRK.

Skanska-saken

Den 12. februar 2018 avsa Borgarting lagmannsrett dom i sak mellom Skanska Norge AS (Skanska) og seks arbeidstakere som var blitt oppsagt (LB-2017-75155). Tvisten for lagmannsretten dreide seg om hvorvidt utvelgelsen av arbeidstakerne var saklig begrunnet, nærmere bestemt om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 hadde blitt riktig anvendt av Skanska. Lagmannsretten kom til at drøftingsretten for lokale fagforeninger ikke fritar bedriften fra det overordnede ansvaret for hvordan arbeidstakerne utvelges og oppsigelsene gjennomføres. Skanska sto dermed ikke fritt til å tilsidesette sine tariffmessige forpliktelser etter Hovedavtalen gjennom lokale protokoller med de tillitsvalgte på arbeidsplassen. Videre kom lagmannsretten til at ansiennitetsprinsippet innebærer at tjenestetiden er utgangspunktet for utvelgelsen. Ansiennitet kunne etter rettens mening bare fravikes i konkrete tilfeller der det var saklig grunn til det. Det var derimot ikke anledning til å forlate ansiennitet som hovedregel og utgangspunkt, slik Skanska hadde gjort i dette tilfellet.

Skanska har anket avgjørelsen og anken er tillatt fremmet for Høyesterett, men berammingsdato er foreløpig ikke satt for Høyesteretts behandling i saken.

Bravida-saken

Den 14. juni 2018 avsa Gulating lagmannsrett dom i Bravida-saken (LG-2018-7314).

Saken gjaldt oppsigelse av tre ansatte i Bravida Norge AS, i forbindelse med en større nedbemanningsprosess. Spørsmålet i saken var hvorvidt oppsigelsene var saklig, og om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen var korrekt anvendt i utvelgelsesprosessen. Et flertall på fire dommere kom til at oppsigelsene var usaklige, som følge av at Bravida ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for de vurderinger som ble gjort ved utvelgelsen. Videre var det faktumet Bravida la til grunn for oppsigelse, mest sannsynlig både ufullstendig og uriktig. Bravida hadde ikke fremlagt en systematisert oversikt over realkompetansen for de ansatte, hvilket åpnet for at ikke all relevant kompetanse og erfaring ble vektlagt i utvelgelsen. Den manglende oversikten var også i strid med anbefalingene i Hovedavtalen § 18-4, som understreker viktigheten av at bedrifter har et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaringer.

Bravidas anførsel om at dokumentasjonen for utvelgelsens saklighet lå i den utvelgelsesmodellen som var avtalt med de tillitsvalgte, førte ikke frem. Flertallet slo fast at når Bravida ikke hadde ført tilstrekkelige bevis til at domstolen kunne ta stilling til utvelgelsen, var ikke avtale med de tillitsvalgte nok til å reparere forholdet. At Bravida dermed ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde med hensyn til utvelgelsene, medførte at oppsigelsene var usaklige. Lagmannsretten tok dermed ikke stilling til hvorvidt ansiennitetsprinsippet var korrekt anvendt eller ikke.

NRK-saken

Norsk Journalistlag tok 5. oktober 2017 ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og NRK knyttet til tvist om oppsigelser i NRK. Det ble i stevningen lagt ned påstand om at utvalgskretsen som var benyttet ved oppsigelse av to arbeidstakere var tariffstridig. Det ble videre lagt ned påstand om at oppsigelsen av den ene arbeidstakeren var foretatt uten en korrekt ansiennitetsvurdering, og at denne oppsigelsen var "tariffstridig og ugyldig". Spekter og NRK har lagt ned påstand om frifinnelse. Kort sagt gjelder således hovedspørsmålet i saken fortolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2. Saken skal behandles av Arbeidsretten 20. august i år.

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken
Andrea Cecilie Rakvaag

Publisert

29. juni 2018