Arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet har 30. november i år sendt på høring forslag til endringer i reglene om beregningsmåte av arbeidstiden for arbeidstakere med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, regulert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (3). Høringsfristen er satt til 15. februar 2018.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er vakter hvor arbeidstakeren ikke behøver å oppholde seg på arbeidsstedet, men hvor han likevel må være tilgjengelig for arbeidsgiver og klar til å møte opp på et bestemt sted, eller utføre aktivt arbeid ved behov.

For å kompensere for beredskapsvaktenes begrensning i arbeidstakerens fritid, inkluderes som utgangspunkt deler av beredskapsvakten i arbeidstakerens alminnelige arbeidstid. Någjeldende regel sier at 1/7 av vakten som hovedregel skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden. Unntaksvis, dersom hovedregelen vil virke urimelig, kan Arbeidstilsynet etter krav fra arbeidstaker eller arbeidsgiver fastsette en annen beregningsmåte.  

Kompetansen til å fastsette en annen beregningsmåte er nå ved endringsforslaget foreslått overført fra Arbeidstilsynet til Tvisteløsningsnemnda. Det er videre foreslått at terskelen for å få fastsatt en annen beregningsmåte enn lovens hovedregel begrenses til de tilfeller hvor hovedregelen vil virke åpenbart urimelig, slik regelen tidligere lød.

Endringsforslagene er begrunnet i et ønske om å styrke grunnlaget for forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er blant annet vist til at partene, dersom kompetansen til å fastsette annen beregningsmåte av arbeidstiden for beredskapsvakt ligger til Tvisteløsningsnemnda, i større grad blir tillagt et ansvar for å finne en løsning på uenigheten selv. Det er videre vist til at en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om beregningsbrøk er en interessetvist som det er nærliggende at et partsrepresentert organ, som Tvisteløsningsnemnden er, løser. Departementet mener videre at det å høyne terskelen for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemda vil være et incitament for forhandlinger mellom partene.

Advokater

Martin Langvik
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

19. desember 2017