Arbeidstidsutvalget

Arbeidstidsutvalget, ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, fremla sin rapport 6. januar 2016. Det er ikke foreslått omfattende endringer i arbeidstidsreglene, men det er fremmet enkelte endringsforslag.

HOVEDTREKKENE I FORSLAGENE ER SOM FØLGER:

Ledende og særlig uavhengig stilling

Dagens arbeidsmiljølov unntar arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er likevel stilt krav til at arbeidstiden skal ordnes slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og at sikkerheten blir ivaretatt. Utvalget ønsker ikke å endre denne ordningen, men det er foreslått at:

  • Det utarbeides en veiledning for bruk av unntaksbestemmelsene
  • Vilkårene for særlig uavhengig stilling presiseres i lovteksten
  • Det skal nedfelles i arbeidsavtalen om man innehar en slik stilling

Delvis uavhengig stilling

Utvalget peker på behovet for å utvide ordningen for arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling til også å gjelde en ny mellomgruppe av arbeidstakere – delvis uavhengige arbeidstakere. Begrunnelsen er at det er stadig flere som har vesentlig grad av selvstendighet med hensyn til arbeidet som skal utføres, selv om de ikke nødvendigvis kan kategoriseres som ledende eller særlig uavhengige. Også her må arbeidsforholdet oppfylle visse kjennetegn for at arbeidstaker skal kunne unntas arbeidstidsbestemmelsene. Bruk av delvis uavhengig stilling krever avtale, og foreslås underlagt følgende grenser:

  • Samlet arbeidstid skal ikke overstige mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker
  • Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer

Kveldsarbeid

Etter dagens regler er arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 regnet som nattarbeid, som er underlagt strenge begrensninger. Utvalget foreslår at

  • Arbeid mellom kl. 21 – 23 ikke skal regnes som nattarbeid (kveldsarbeid)
  • Kveldsarbeid skal kun skje dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det i det enkelte tilfellet

Dette vil føre til økt fleksibilitet, ved at deler av arbeidshverdagen kan flyttes til dette tidsrommet.

Andre forslag

  • For skift- og turnusordninger er det foreslått at den daglige arbeidsfrie perioden kan forkortes og at den alminnelige arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes, uten at avtale med den ansatte eller de tillitsvalgte er påkrevd. Imidlertid er det stilt grenser for mye den enkelte kan arbeide per dag og per uke.
  • Utvidelse av medleverforskriftens virkeområde til også å omfatte andre institusjoner dersom behandlings- eller omsorgsopplegget krever det. Medleverforskriften gir omfattende unntak fra arbeidstidsreglene, men gjelder kun for arbeid i institusjoner som gir omsorg eller behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer.
  • Det er også foreslått at reglene i petroleumssektoren, som fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to oppholdsperioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden, ikke skal gjelde for arbeidstakere som er omfattet av en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern.

Forslagene er nå sendt på høring. Høringsfristen er 1. juli 2016. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund

Publisert

02. februar 2016