Begrensning av utvalgskrets i nedbemanninger

I to dommer fra desember 2018 og mai 2019 har lagmannsretten vurdert Telenors praksis ved begrensning av utvalgskrets i nedbemanninger. Lagmannsretten har kommet til motsatt resultat i de to dommene. Rettsanvendelsesspørsmålet i dommen fra desember 2018 har sluppet inn for behandling i Høyesterett.

I dommen fra mai 2019 hadde to arbeidstakere gått til sak mot Telenor etter å ha mistet jobben grunnet nedbemanning. Arbeidstakerne hevdet at selskapets bruk av utvalgskrets var usaklig, men fikk ikke medhold. Telenor hadde begrenset utvalgskretsen til et forretningsområde innenfor et geografisk område, og 84 av 94 ansatte i den aktuelle divisjonen i Stavanger ble sagt opp. Utvalgskrets er den personkretsen som arbeidsgiver må vurdere mot hverandre ved en nedbemanning. Utgangspunktet er at utvalgskretsen skal være hele den juridiske enheten, men den kan også begrenses til for eksempel en fagavdeling eller en geografisk avgrenset avdeling.

Lagmannsrettens flertall på fire dommere kom i dommen fra mai 2019 til at utvalgskretsen var saklig, siden avgrensningen var "naturlig og hensiktsmessig ut fra virksomhetens størrelse, organisering og geografisk utstrekning". Flertallet la videre betydelig vekt på at Telenor hadde begrenset utvalgskretsen på tilsvarende måte i nedbemanningsprosesser siden 2007.

Mindretallet var på sin side enige med argumentasjonen i dommen fra desember 2018, og viste til at en slik avgrensning av utvalgskrets ville svekke betydningen av ansiennitetsprinsippet, i tillegg til at en større utvalgsprosess ikke ville medført en uforholdsmessig tyngende prosess for Telenor. Dommene er spesielle, siden de har svært likt faktum og har blitt avsagt så kort etter hverandre, men har endt med forskjellig resultat. En endelig avklaring av spørsmålet vil komme når Høyesterett behandler spørsmålet.

Les dommene i sin helhet:

Dom fra mai 2019: Gulating lagmannsrett - Dom: LG-2018-30225 (Lovdata.no)

Dom fra desember 2018 Frostating lagmannsrett - Dom: LF-2018-82321 (Lovdata.no)

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Magnus Lütken
Trond Stang
Fredrik Øie Brekke

Publisert

05. juli 2019