Bonusreglene skjerpes

Begrensningene på bonus i finanssektoren som ble innført for et par år siden, vil neste år bli innskjerpet kraftig. I dette nyhetsbrevet gis en kort presentasjon av de nye prinsippene.

I april 2013 ble de nye kapitaldekningsreglene i EU vedtatt, det såkalte CRD IV (Capital Requirements Directive). Reglene er i ferd med å bli implementert i Norge. Som påpekt i vårt nyhetsbrev av 4. april 2013 er et viktig element i kapitaldekningsreglene en innskjerping av bonusbegrensningene for enkelte grupper av ansatte i banker og verdipapirforetak.

BEGRENSNINGENE PÅ UTBETALING AV BONUS

Etter de nye bonusreglene fastsatt i CRD IV skal det være et 1:1 forhold mellom variabel godtgjørelse og fastlønn, som kan økes til 2:1 dersom dette har tilstrekkelig forankring i institusjonens generalforsamling. Med tilstrekkelig forankring menes at forhøyelsen er godkjent av generalforsamlingen med 2/3 flertall, men med 3/4 flertall dersom under halvparten av aksjene var representert.

Dette innebærer en kraftig innskjerpelse i forhold til gjeldende regler, der det er tilstrekkelig at forholdet mellom fast og variabel godtgjørelse er balansert. Kun for ledende ansatt i bank stilles det i dag absolutte maksimumskrav for variabel godtgjørelse. (fotnote 1) 

Dersom inntil 25 % av den variable godtgjørelsen utbetales i langsiktig form, for eksempel aksjer, og utbetalingen utsettes med minst fem år, er det imidlertid lagt opp til en redusert verdsettelse av den variable godtgjørelsen i forhold til de ovennevnte beregningskriteriene. Det reelle forholdstallet mellom variabel godtgjørelse og fastlønn vil dermed kunne økes noe. Detaljene og retningslinjene rundt denne "rabatten" skal fastsettes av banktilsynet i EU, EBA.

For øvrig synes hovedprinsippene i gjeldende bonusregler å bli videreført, med unntak av personkretsen, jf. pkt. 3 nedenfor.

Norge er bundet av direktivreglene, men kan i prinsippet innføre strengere regler. Implementeringsfristen i nasjonal rett er i utgangspunktet 1. januar 2014.

HVILKE PERSONER SOM OMFATTES

Den 21. mai 2013 presenterte EBA et høringsnotat med forslag om at personkretsen for hvem som omfattes av de bonusbegrensningene utvides i forhold til det som gjelder i dag. (Fotnote 2)

Personene som omfattes må være material risk takers, det vil si ansatte som har en betydelig påvirkning på institusjonens risikoprofil. EBA oppstiller tre alternative hovedvilkår basert på kvalitative, kvantitative og institusjonsinterne kriterier for at ansatte skal regnes som material risk takers.

Ledelsen, ansatte med nøkkelfunksjoner eller lederansvar for risikotakere omfattes. Det gjør også personer som er risikotakere basert på internt fastsatte kriterier i lys av institusjonens interne risikovurdering og profil.

Det mest fremtredende i EBAs utkast er tersklene i de kvantitative vilkårene. EBA vil at ansatte skal anses som betydelige risikotakere dersom:

  • deres absolutte totale godtgjørelse overstiger EUR 500 000 per år, eller
  • de inngår i de 0,3 % av ansatte i institusjonen med høyest godtgjørelse, eller
  • deres godtgjørelse er lik eller større enn den laveste totale godtgjørelsen for ledelsen eller andre risikotakere, eller
  • deres variable godtgjørelse overstiger EUR 75 000 og 75 % av det faste elementet i godtgjørelsen.

EBA knytter altså en direkte kobling mellom ansattes lønn og påvirkning på institusjonens risikoprofil.

Unntak fra vilkårene kan gjøres dersom institusjonen kan dokumentere at den aktuelle ansatte ikke har en betydelig påvirkning på institusjonens risikoprofil.

 Dersom forslaget fra EBA blir vedtatt, vil antallet personer som omfattes av bonusbegrensningene øke betraktelig. 

Reglene er fortsatt kun på høringsstadiet og endelig utkast ventes ikke før i første kvartal 2014. De vil tre i kraft 20 dager etter offentlig publisering, mest sannsynlig om ett års tid. Hvordan dette blir koordinert med ikrafttredelsen av de nye bonusreglene for øvrig gjenstår å se.

  1. Godtgjørelsesforskriften § 4 annet ledd
  2. http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-consultations/2013/EBA-CP-2013-11.aspx

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

07. juni 2013