Børsen innfører informasjonsplikt hele døgnet

Oslo Børs har 5. januar sendt ut et brev hvor børsen varsler at den løpende informasjonsplikten for utstedere av aksjer og obligasjoner fra 1. april 2017 vil bli ansett å gjelde hele døgnet, og ikke kun i børsens åpningstid som i dag. Samtidig gjøres det en mindre utvidelse i perioden for flaggeplikten.

Børsnoterte selskaper er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon uoppfordret og umiddelbart. Unntak gjelder kun der det foreligger adgang til å utsette offentliggjøring. Børsen har fortolket informasjonsplikten strengt med det formål å redusere risikoen for innsidehandel. Men frem til nå har børsen antatt at plikten kun gjelder i børsens åpningstid, og med andre ord ikke etter kl. 16:30 eller i helgene, jf. kommentarene til løpende forpliktelser pkt. 3.1.1. Med fremveksten av alternative handelsplattformer, som kan tenkes å holde åpent for handel i aksjer notert på Oslo Børs også på tidspunkter når børsen er stengt, er dette prinsippet ikke lenger like opplagt. Det har også blitt kjent at myndigheter i andre land har praktisert informasjonsplikt utenom børsenes åpningstid. På bakgrunn av dette og en ny lovtolkning fra Finanstilsynet varsler Oslo Børs nå at informasjonsplikten vil gjelde 24/7 fra 2. kvartal 2017. Endringen vil gjelde både for Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og Nordic ABM.

Endringen vil kunne medføre betydelige utfordringer for børsnoterte selskaper som opplever uforutsette hendelser på tidspunkter når ansatte ikke er på jobb. Også ved gjennomføring av transaksjoner, bookbuilding-prosesser og oppkjøpstilbud vil de børsnoterte selskapene måtte endre innarbeidede fremgangsmåter for å unngå å komme i brudd med informasjonsplikten. Hvorvidt en så vidt dramatisk endring er tilstrekkelig godt begrunnet kan det være delte meninger om. For vår del stiller vi spørsmål ved om det virkelig er påkrevet å trekke dette så langt som det Finanstilsynet og Oslo Børs nå gjør. Vi kan heller ikke se hvordan det skal være mulig å håndtere dette i praksis, eksempelvis for hendelser som skjer på natten. Selskaper som vurderer å bli notert på Merkur Market bør særlig merke seg denne innskjerpelsen.

For flaggeplikten oppstår den samme problemstillingen, men likevel gjøres det her kun en mindre justering, ved at perioden for plikten til å flagge utvides med én time til kl. 17:30. Offentliggjøring av flaggemeldinger skjer ved innsendelse til Oslo Børs, som så offentliggjør denne manuelt, og praktiske hensyn hos Oslo Børs gjør det således vanskelig å innføre flaggeplikt hele døgnet. Dermed vil spørsmålet oppstå om børsnoterte selskaper som blir kjent med flaggepliktige transaksjoner utenom børsens åpningstid vil være forpliktet til å offentliggjøre disse i medhold av den løpende informasjonsplikten. Som kjent pågår det en revisjon av reglene om flaggeplikt, jf. vårt nyhetsbrev 10. februar 2016Nyhetsbrev - Kvartalsrapportering mot slutten - og nye flaggeregler

Flertallet i verdipapirlovutvalget foreslår å videreføre prinsippet om at flagging skal skje "straks". Også utvidelsen av perioden for flaggeplikt vil bli ansett å gjelde fra 1. april 2017.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Viggo Bang-Hansen
Thomas Aanmoen
Audun Bondkall

Publisert

05. januar 2017