Dom fra Høyesterett om endringsoppsigelse

15. mai avsa Høyesterett dom i saken mellom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (i fellesskap omtalt som "Hurtigruten") og NHO sjøfart (partshjelper) på den ene siden, og arbeidstaker og Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper), sistnevnte er et LO-forbund, på den andre. Saken gjaldt gyldigheten av en endringsoppsigelse.

SAKENS BAKGRUNN

Saken gjaldt en endringsoppsigelse av en overstyrmann etter at hurtigruteskipet "MS Finnmarken" traff grunnen, med i overkant av 550 personer om bord. Ulykken skjedde i Finnsnesrenna og det var vanskelige forhold på ulykkestidspunktet, med tett tåke. Kapteinen på skipet, som ikke var tilstede da ulykken skjedde, hadde bedt overstyrmannen om å velge vestre løp gjennom Finnsnesrenna. Til tross for dette valgte overstyrmannen det østre løpet.

Graden av klanderverdighet ved arbeidstakers handlinger var et hovedspørsmål i saken. Hurtigruten anførte blant annet at arbeidstakeren hadde handlet i strid med instruks fra kapteinen og hadde etter værforholdene valgt en uforsvarlig rute. Videre hadde han flere brudd på sikkerhetsforskrifter og interne retningslinjer, i tillegg til utøvelse av dårlig skjønn. Høyesterett ga arbeidsgiver i det vesentlige medhold i dette, og la det til grunn ved vurderingen av om vilkårene for oppsigelse i skipsarbeidsloven § 5-6 var oppfylt.

RETTSLIG BAKGRUNN

Endringsoppsigelse er en ordinær oppsigelse med et samtidig tilbud til arbeidstakeren om ny stilling. Denne tilbudte stillingen kan være den samme stillingen på endrede vilkår, som for eksempel endringer i lønn, arbeidsoppgaver eller arbeidstid eller arbeidssted. Den tilbudte stillingen kan også være en annen stilling på, på de samme eller andre vilkår enn hva arbeidstakeren hadde fra før.

Endringsoppsigelse er nødvendig dersom endringen ikke kan gjøres med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett. Hvorvidt det er hjemmel i arbeidsgivers styringsrett er en konkret vurdering. I saken innebar endringen en degradering til fra overstyrmann til førstestyrmann, og innebar endringer i rang, arbeidsoppgaver og lønn. Endringen lå derfor utenfor styringsretten.

Siden endringsoppsigelser er oppsigelser med etterfølgende tilbud om ny stilling, må arbeidsmiljølovens vilkår for oppsigelse være oppfylt, herunder saklighetsvurderingen i arbeidsmiljøloven § 15-7. Denne vurderingen inneholder blant annet en "avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, og av rimeligheten av oppsigelsen", jf. dommens avsnitt 48.

Oppsigelsen var hjemlet i skipsarbeidsloven § 5-6 første ledd, som tilsvarer arbeidsmiljøloven § 15-7, dog tilpasset de særlige forholdene på skipsfartens område. I denne dommen ble spesielt hensynet til sikkerheten om bord vektlagt som et slikt særlig forhold.

HØYESTERETTS AVGJØRELSE

Høyesterett kom etter en konkret bevisvurdering frem til at arbeidstaker hadde handlet i strid med kapteinens beskjed, forskrift og interne retningslinjer, og at endringsoppsigelsen derfor var gyldig.

Dommens mest prinsipielle uttalelser gjaldt endringsoppsigelser. Det var før dommen av de fleste antatt at det i saklighetsvurderingen kunne vektlegges at arbeidstakeren ble tilbudt ny stilling, siden dette vil medføre at arbeidstakeren ikke blir arbeidsledig, og fjerner dermed noen av de største konsekvensene for arbeidstakeren.

Arbeidstakeren og Norsk Sjøoffiserforbund gjorde derimot gjeldende at det at terskelen for endringsoppsigelse ikke kunne være lavere enn terskelen for ordinær oppsigelse. Arbeidstakeren hevdet at en lavere terskel i praksis ville utvide arbeidsgivers styringsrett, i tillegg til at arbeidsgiver i flere tilfeller er lovpålagt å tilby arbeidstaker annen stilling som del av vurderingen av om oppsigelse skal gis.

Med henvisning til forarbeider og høyesterettspraksis konkluderte Høyesterett med det motsatte. Førstvoterende uttalte i avsnitt 50 at et tilbud om ny stilling i virksomheten er relevant ved vurderingen av om oppsigelsen er urimelig for arbeidstaker. Angående vekten av at det er tilbudt ny stilling, uttalte førstvoterende at vekten vil "variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning."

Førstvoterende uttalte videre i avsnitt 111 at det ikke kunne ha noen betydning for saken at arbeidstakeren hadde fått fortsette i sin stilling i en periode etter hendelsen før han ble gitt endringsoppsigelse.

DOMMENS BETYDNING

Spørsmålet om betydningen av tilbud om ny stilling i saklighetsvurderingen ved oppsigelse hadde aldri vært avklart av Høyesterett tidligere, og er derfor en klargjørende kilde for betydningen av at arbeidstaker blir tilbudt ny stilling i saklighetsvurderingen.

Siden skipsarbeidsloven § 5-6 i det vesentlige samsvarer med arbeidsmiljøloven § 15-7, er dommen overførbar til endringsoppsigelser etter arbeidsmiljøloven, dersom man tar hensyn til at den konkrete helhetsvurderingen kan medføre et annet resultat.

Uttalelsene om vekten av den tilbudte stillingen har også stor praktisk betydning. Dommen gir veiledning for rimelighetsvurderingen i endringsoppsigelser ved at Høyesterett peker på sammenligning mot den opprinnelige stillingen. Dette vil være avgjørende for hvilken vekt det kan legges på at det er tilbudt en ny stilling.

Norges Høyesterett - Dom: HR-2019-928-A (Lovdata.no)

Advokater

Martin Jetlund
Magnus Lütken
Fredrik Øie Brekke

Publisert

05. juli 2019