Endringer i EuVECA og EuSEF – flere kan forvalte, og større investeringsområde

Finansdepartementet sendte 15. januar 2019 forslag til gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) 2017/1991 om endring av EuVECA-forordningen og EuSEF-forordningen på høring. Endringene medfører blant annet at også forvaltere med konsesjon etter AIFMD kan forvalte denne type fond, samt at investeringsuniverset til fondene utvides. Det er også signaler om å utvide markedsføringsadgangen i fremtiden. Vi venter fortsatt på at EuVECA og EuSEF blir gjennomført i norsk rett. At endringsforordningen nå er sendt på høring kan kanskje være et signal om at implementeringen endelig nærmer seg.

1. Bakgrunn1

Hovedformålet med EuVECA- og EuSEF-forordningen er å lette tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter og virksomheter med samfunnsnyttig formål.2 Begge forordningene er inntatt i EØS-avtalen, men er ikke gjennomført i norsk rett.3

EUs handlingsplan for å etablere en kapitalmarkedsunion søker blant annet å redusere ulikhetene i de finansielle markedene, samt øke tilgangen til kapital for europeiske virksomheter. I den sammenheng har man identifisert et behov for å endre både EuVECA- og EuSEF-forordningen for å ytterligere stimulere til investeringer i små og mellomstore bedrifter og virksomheter med samfunnsnyttig formål. Vi vil i det følgende se nærmere på noen av hovedendringene.

2. Hovedendringer

2.1 Flere kan forvalte

I utgangspunktet var det kun registrerte forvaltere av alternative investeringsfond ("AIF") som kunne forvalte EuVECA- og EuSEF-fond. Dette endres slik at også forvaltere av AIF-er med konsesjon (iht. AIF-loven i Norge) kan gjøre dette, forutsatt at forvalter overholder visse av kravene i EuVECA- og EuSEF-forordningen, blant annet kravene til plassering, benevning mv.

2.2 Utvidet investeringsunivers

Etter EuVECA så må (litt forenklet) minst 70 % av fondets totale kommitteringer (innbetalt og u-innkalt) investeres i såkalte "qualifying portfolio undertakings". Her utvides begrepet, slik at et "qualifying portfolio underaking" nå er et selskap som ved tidspunktet for første investering oppfyller en av kravene nedenfor4:

  • Selskapet er ikke notert på et regulert marked eller MTF, og har færre enn 500 ansatte; eller
  • Det er et SMB-selskap som definert i artikkel 4 (1) (13) i MiFID II (dvs. selskaper som har en "average market capitalisation of less than EUR 200 000 000 on the basif of end-year quotes for the previous three calendar years").

Kravene til investering i "qualifying portfolio undertaking" gjaldt i utgangspunktet også ved oppfølgningsinvesteringer i samme selskap. For å muliggjøre at EuVECA-fondene kan følge utviklingen til investeringene, så tillates det nå oppfølgingsinvesteringer (formelt er dette gjort ved at kravene nå gjelder ved tidspunktet for første investering i selskapet).

Også området for hva EuSEF-fond kan investere i utvides. I likhet med EuVECA benytter også EuSEF-forordningen begrepet "qualifying portfolio undertaking" (med tilsvarende plasseringsregler) og oppstiller en egen definisjon av dette. Tidligere var ett av vilkårene for å være et "qualifying portfolio undertaking" at selskapet "provides services or goods to vulnerable or marginalised, disadvantaged or excluded persons". Dette endres og utvides til å lyde som følger "provides services or goods wich generate a social return". Tanken er at dette skal forenkle det regulatoriske landskapet og øke interessen for denne type fond.

2.3 Ansvarlig kapital

Hverken EuVECA eller EuSEF hadde tidligere absolutte tallstørrelser for ansvarlig kapital, og forvaltere måtte være forberedt på å forsvare hvorfor kapitalen de hadde var tilstrekkelig. For å utvikle et hensiktsmessig og forholdsmessig krav til kapital, skal nivået nå i stedet baseres på kumulative objektive krav som er lavere og mindre komplekse enn det som følger av AIFMD.

2.4 Registrering og etterfølgende notifikasjon

En registrering av forvalter som forvalter av EuVECA eller EuSEF-fond, skal også gjelde som en registrering av forvalter iht. AIFMD. Videre skal lokale tilsynsmyndigheter informere forvalter innen to måneder fra mottak av all informasjon hvorvidt de har blitt registrert eller ikke.

Forvalter skal underrette lokale tilsynsmyndighet om vesentlige endringer i informasjonen som opprinnelig ble meddelt før endringer gjennomføres. Dersom tilsynet beslutter å pålegge begrensninger eller nekte endringene, så skal de informere om dette innen én måned fra de mottok informasjonen. Det er mulighet til å forlenge denne perioden med ytterligere én måned. Endringene kan gjennomføres dersom forvalter ikke hører noe inne utløpet av denne perioden.

Det kommer en ny bestemmelse om registrering iht. EuVECA og EuSEF for forvaltere som har konsesjon iht. AIFMD (AIF-loven i Norge).

3. Avsluttende kommentarer

Vi venter fortsatt på at EuVECA og EuSEF blir gjennomført i norsk rett. At endringsforordningen nå er sendt på høring kan kanskje være et signal om at implementeringen endelig nærmer seg.

Aktører som etablerer alternative investeringsfond i dag, og som tror de kan passe inn under det nye regelverket, bør huske på å åpne opp for muligheten til "omdanne seg" når fondsdokumentasjonen utarbeides.

EuSEF har ikke fått så stor oppmerksomhet foreløpig. Dette tror vi kan endre seg noe med det økende fokuset på ESG, og de foreslåtte nye reglene fra EU.

Både EuVECA- og EuSEF-fond kan markedsføres til profesjonelle og "semi-profesjonelle" investorer. EU åpner døren på gløtt for fremtidig markedsføring også til ikke-profesjonelle investorer ved at de sier at dette må undersøkes nærmere ved neste gjennomgang av regelverket, herunder evt. senkning av kravet til minimumsinvestering.

 

1 Finansdepartementet sendte samtidig forordning 2018/480 om utfyllende regler til ELTIF-forordningen sendt på høring. Vi vil ikke behandle dette nærmere her.

2 EuSEF er grovt sagt fond som investerer i "social enterprises", dvs. selskaper som har som formål å ha en positiv sosial innvirkning, i stedet for kun å maksimere profitt.

3 For en nærmere omtale av EuVECA, se vårt nyhetsbrev av 26. mars 2018: EuVECA åpner for venturefond til semiprofesjonelle investorer

4 Det er punkt (i) i forordningen som endres, de andre eksisterende restriksjonene forblir uendret.

Advokater

Andreas Lowzow
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Bjarne Rogdaberg

Publisert

16. januar 2019