Endringer i mødre- og fedrekvoten ved foreldrepermisjon

Stortinget vedtok endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018. Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslag til lovvedtak til Stortinget den 5. oktober 2018, hvor det foreslås at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak. Det foreslås at endringene skal være gjeldende der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Stortinget vedtok endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018.

De vedtatte endringene er i hovedtrekk:

Økt mødre- og fedrekvote

Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet, jf. folketrygdloven § 14-6. Både moren og faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktive med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet. Grønnbeløp er for tiden 96 883 kr per år, som innebærer at du må ha tjent minst 48 441 kr i året. Også andre situasjoner kan gi deg rett til foreldrepenger, slik som lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning, etterlønn fra arbeidsgiver eller lønn fra arbeid i utlandet.

De som har rett til foreldrepenger i henhold til folketrygdloven får foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker (full sats), eller 80 prosent lønn i 59 uker (redusert sats). Nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode gjelder dersom du har fått barn 1. juli 2018 eller senere.

Både mødre- og fedrekvote har økt fra 10 til 15 uker. Utvidelse av kvotene tas av fellesperioden, som betyr at den samlede stønadsperioden ikke utvides. Dette innebærer at det er enten 16 eller 26 uker av fellesperioden. Dette avhenger av om man velger 100 prosent eller 80 prosent lønn i foreldrepengeperioden. Disse ukene i fellesperioden kan fordeles fritt mellom mor og far.

Flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn

Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig, blir stønadsperioden utvidet med 17 uker dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, blir utvidelsen 21 uker.

Ved fødsler av tre eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig, blir stønadsperioden utvidet med 46 uker dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, gis det 56 uker ekstra. Her er det også fellesperioden som utvides.

Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslag til lovvedtak til Stortinget den 5. oktober 2018. Forslaget ble behandlet for andre gang i Stortinget 27. november 2018, og Stortinget har per dags dato ferdigbehandlet saken. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2019.

Forslaget er i hovedtrekk:

Innføring av tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak

Forslaget til endringen i folketrygdloven innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Kompetanseområder

Advokater

Anette Øvrehus
Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

14. desember 2018